Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Úvodem bych chtěl k této práci uvézt, že tuto nevládní organizaci jsem si vybral, jelikož se zabývá ochranou přírody a životního prostředí a to nenásilnou formou, kterou si také získávají velkou část svých členů, příznivců, ale také především sponzorů.

 Reklama


Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř 10.000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi.
Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí . Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému . Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou .

ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody), Eurosite (sdružení evropských organizací, zaměřených na ochranu přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).


Jak se stát členem
Chcete se zapojit do ochrany přírody a krajiny? Chcete podpořit nestátní ochranu přírody u nás? Staňte se členem ČSOP.
Členství v základní organizaci
Pokud se chtějí lidé prakticky zapojit do ochrany přírody a krajiny v jejich okolí, hledají-li partu podobně nadšených lidí, mohou si vybrat některou z téměř čtyř set základních organizací a stát se jejím členem.

Individuální členství
Toto členství je pro lidi, kteří chtějí podpořit nestátní ochranu přírody v České republice, ale nemají dostatek času na pravidelnou spolkovou činnost. Jsou spíše samotáři, kteří se nechtějí vázat na konkrétní skupinu lidí. Právě pro tyto lidi je tzv. individuální členství – tedy členství registrované přímo u Ústřední výkonné rady ČSOP.
Založení nové základní organizace ČSOP
Pro lidi, kteří chtějí dělat praktickou ochranu přírody ve svém okolí či se zapojit do správních řízení, ale žádná základní organizace v jejich okolí není, a přitom pár stejně zapálených kamarádů by se také našlo, je zde možnost založit novou základní organizaci.
Rodinné členství
V případě, že je v rodině více osob se zájmem o naší přírodu, mohou tyto rodiny využít nabídku tak zvaného rodinného členství v ČSOP. Rodinné členství je možné jak v základní organizaci, tak přímo u ÚVR ČSOP („individuální“ rodinné členství).

Členské příspěvky (při individuálním členství)
výdělečně činný - 250,- Kč / rok
nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …) - 100,- Kč /rok
důchodci nad 70 let – 50,- Kč /rok
rodinné členství – 350,- Kč / rok

 

V čem se ČSOP angažuje

 

Pozemkové spolky
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene). Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás.

Pozemkové spolky = vzájemná důvěra
Pozemkové spolky jsou postavené na důvěře mezi vlastníky, občanskými sdruženími a dalšími partnery. Prvořadým cílem ČSOP je, aby tato důvěra nebyla ničím narušena.

Akreditované pozemkové spolky
V České republice v současné době funguje přes 40 akreditovaných pozemkových spolků. Na každý z nich se najde v ČSOP kontakt a časem i podrobnosti o jeho činnosti.

Jak založit pozemkový spolek
Pokud Vás zaujala myšlenka pozemkových spolků a chtěli byste u Vás také pozemkový spolek založit, je v ČSOP možnost dozvědět se jak na to.

Kampaň Místo pro přírodu
Za posledních 50 let u nás vinou člověka ubylo na 4000 kilometrů čtverečních luk, mezí, mokřadů, zeleně. A tento trend neustále pokračuje. Zde je možnost podpořit snahu ČSOP zachovat v České republice Místo pro přírodu.

Ochrana biodiverzity
Národní program ČSOP
Zachování druhové rozmanitosti, přirozených biotopů a celkové ekologické stability krajiny patří k základním cílům ČSOP. Široká škála činností od mapování výskytu různých vzácných organizmů přes ochranu a zlepšování jejich životních podmínek až po údržbu a záměrné vytváření celých biotopů je tradiční součástí činnosti svazu již od jeho založení. Úspěšně využívá jak vysokou odbornost mnoha jeho členů, tak jeho masovost a schopnost pokrýt svými aktivitami větší část republiky.
Různé programy na ochranu biodiverzity (Formica, Zimní sčítání kání, Evidence mokřadů, Záchrana jilmů) vznikaly již v počátcích existence ČSOP. V polovině 90. let byly tyto samostatné programy, organizované různými složkami ČSOP po celé republice, spojeny do jednotného Národního programu "Ochrana biodiverzity". Tento národní program koordinuje Komise ochrany přírody ÚVR ČSOP, která každoročně vyhlašuje několik výběrových řízení na projekty v ochraně biodiverzity. Do těchto výběrových řízení se mohou zapojovat jednotlivé články ČSOP, od roku 2000 do některých z nich i další neziskové organizace či jednotliví členové ČSOP.

Národní program "Ochrana biodiverzity" v současné době zahrnuje tyto dílčí obory a programy:

Obor Ochrana bezobratlých
1. Ohrožené a chráněné druhy motýlů
2. Vážky
3. Formica
4. Bombus a ostatní ohrožené včely
5. Lesní hmyz (mimo Formica)
6. Rak
7. Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů v lesích

Obor Ochrana obratlovců
1. Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí
2. Sledování a ochrana obojživelníků
3. Sledování a ochrana plazů
4. Ptáci zemědělské krajiny
5. Alcedo
6. Sledování a ochrana dravců a sov
7. Rod Ciconia a ostatní brodiví
8. Obratlovci okolí lidských sídel
9. Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích
10. Sledování a ochrana netopýrů
11. Ochrana velkých šelem
Obor Ochrana rostlin a hub
1. Orchideje
2. Ohrožené druhy bylin v lesích
3. Obnova květnatých luk
4. Invazní druhy rostlin
5. Ohrožené druhy dřevin
6. Krajové odrůdy ovocných dřevin
Každý z programů má odborného garanta, který program koordinuje, dohlíží po odborné stránce na jeho realizaci a stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle programu. Jména jednotlivých garantů a kontakty na ně je možno najít na stránkách jednotlivých programů.
Výstupem realizovaných projektů je kromě vlastní práce v terénu i množství dat, využitelných pro odborné potřeby i státní správu, vydání řady publikací, sborníků a metodických příruček a popularizace myšlenky ochrany biologické rozmanitosti v řadách široké veřejnosti.
Realizaci projektů finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí a Lesy České republiky s.p. .


Záchrana zvířat
Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být takovíto živočichové vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, o to se starají stanice pro handicapované živočichy.
Národní síť stanic pro handicapované živočichy je unikátním projektem, který se pod patronací Českého svazu ochránců přírody tvoří od roku 1997. V současné době ji tvoří 23 členských a 6 přidružených stanic, jejichž působnost pokrývá celou Českou republiku.
Pokud lidem není lhostejný osud poraněných či jinak handicapovaných zvířat, mohou podpořit činnost stanic v rámci kampaně Zvíře v nouzi.
Kromě této základní funkce zajišťuje většina stanic i další činnosti - záchranné transfery živočichů, záchranné chovy, ekologickou výchovu, … .
Národní síť stanic pro handicapované živočichy podporují - Ministerstvo životního prostředí ČR, Lesy České republiky, s.p. a akciová společnost Česká spořitelna.
Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde mnoho tisíc potřebných živočichů Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55% se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Pomoci mohou lidé všem stanicím provozovaným neziskovými organizacemi.
Těmto stanicím můžete pomoci i vy a to hned několika způsoby, tak že :
pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u ČS a.s.
Pokud chcete podpořit konkrétní stanici, můžete připsat ke své platbě variabilní symbol konkrétní stanice,
nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na číslo 87777 (platí pro všechny operátory a Český Telecom, cena DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč).
Konkrétní stanici můžete podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI + jméno stanice (např. DMS ZVIREVNOUZI VENDOLI).
Ekocentra ČSOP
Ekocentra jsou zřizována základními organizacemi ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Činnost ekocenter je zaměřena především na veřejnost mimo ČSOP. Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj. . Těm ekocentrům ČSOP, jejichž činnost se vyznačuje určitou kvalitou je každoročně udělováno osvědčení o splnění kritérií pro akreditované ekocentrum.
Akreditovaná ekocentra ČSOP
Podle charakteru své činnosti se může ekocentrum akreditovat jako osvětové, výukové, vzdělávací nebo poradenské (ekoporadna). Jedno ekocentrum přitom může být akreditováno ve více těchto činnostech.
Ekocentrum osvětové – hlavní činností je pořádání akcí pro veřejnost jako např. Den Země, přednášky, výstavy, exkurze aj.
Ekocentrum výukové – je specializováno na ekovýchovné výukové programy pro děti a studenty ve školách a v dětských oddílech
Ekocentrum vzdělávací – pořádá semináře, workshopy a školení pro pedagogické pracovníky, zaměstnance veřejné správy, členy neziskových organizací apod.
Ekocentrum poradenské – jedná se o ekoporadnu, kde jsou zodpovídány dotazy a poskytovány konzultace širokému spektru klientů
Živá zahrada
Živá zahrada - nový projekt ČSOP
Projekt ČSOP Živá zahrada si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka.
V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze pozorovat, jak se zahrady stále více izolují neprostupnými ploty, ze zahrad mizí ovocné stromy, vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Často se také na zahrady zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny, ...).

NAUČNÉ STEZKY
Naučné stezky jakožto vhodný nástroj přiblížení ochranářské a místopisné problematiky široké veřejnosti (a také prezentace vlastní činnosti) buduje ČSOP již od svého vzniku - tedy od počátku 80. let.
V současné době subjekty ČSOP provozují či spoluprovozují kolem 80 naučných stezek.
Vydavatelská činnost

Český svaz ochránců přírody vydává množství různých tiskovin od informačních letáků po rozsáhlé publikace, od populárně naučných a metodických příruček po odborné sborníky. Informace o publikacích vydávaných jednotlivými základními organizacemi či regionálními sdruženími naleznete na jejich webových stránkách.
Všeobecná informační periodika:
Krása našeho domova – členský časopis Českého svazu ochránců přírody – vychází 2 x ročně
Depeše – zpravodaj s aktuálními informacemi o ČSOP – vychází cca 10 x ročně
Depeše juv – aktuální informace pro oddíly Mladých ochránců přírody – vychází cca 10 x ročně
Veronica – ekologicko – kulturni časopis – vychází 6x ročně
Odborné periodické publikace:
Vážky – sborník referátů z tradičního celostátního semináře odonatologů – vychází 1 x ročně
Formica – odborný časopis., věnující se problematice výzkumu a ochrany lesních mravenců – vychází 1 x ročně
Lampetra – bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků - vychází 1 x za dva roky
Metodická řada ČSOP:
Svazek 1: Ochrana obojživelníků (Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín)
Svazek 2: Ochrana živočichů v ČR (kol.)
Svazek 3: Labutě, bílé skvosty naší přírody (kol.)
Svazek 4: Ohrožené odrůdy ovocných dřevin (Václav Tetera)
Svazek 5: Strom ve městě (Jaroslav Kolařík)
Svazek 6: Strom ve městě II. (Jaroslav Kolařík)
Svazek 7: Bolševník velkolepý (Václav Somol, Josef Pašek, Merkéta Purmová, Jiří Krupička)
Svazek 8: Ochrana biodiverzity malých vodních toků (Lubomír Hanel, Pavel Pešout - editoři)
Svazek 9: Vážky - výzkum a ochrana (Lubomír Hanel, Jiří Zelený)
Svazek 10: Ochrana ryb a mihulí (Lubomír Hanel)
Svazek 11: Potravní ekologie našich dravců a sov (Jiří Mlíkovský)
Svazek 12: Čechy nad zlato (Petr Skála - editor)
Svazek 13: Jak na bažantnice? (Pavel Křížek, Pavel Pešout)
Svazek 14: Křídlatka (Josef Pašek, Jiří Brabec, Václav Somol, Markéta Purmová)
Svazek 15: Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních (Ivo Otáhal a kolektiv)
Svazek 16: Přehlížená krása - malý průvodce světem mechorostů (Magda Zdražílková)
Svazek 17: Ochrana vodních měkkýšů (Luboš Beran)
Svazek 18: Ochrana horských a podhorských toků - Úvod do studia jejich biocenóz (Aloisie Poulíčková a kolektiv)
Svazek 19: Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin (Pavel Klecov, Vojtěch Řezníček, Josef Sus, Václav Tetera)
Svazek 20: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků (Petr Zasadil - editor)
Svazek 23: Stříbrná nit (Michal Kulík)
Svazek 24: Hospodaříme s MOPíky - minimum vedoucího dětského kolektivu (Jana Stibralová)
Svazek 25: Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví (Ladislav Ptáček, Pavel Pešout)
Svazek 26: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana (kolektiv – vydala Společnost pro ochranu motýlů)
Svazek 27: Ornitologické tabulky (Jiří Mlíkovský)
Svazek 28: Čmeláci (Miroslav Pavelka, Vladimír Smetana)
Svazek 29: Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana (Otakar Závalský)
Svazek 30: Ochrana netopýrů (Mojmír Vlašín, Ivana Málková)

Publikace o problematice pozemkových spolků:
Jak založit pozemkový spolek (P. Pešout a kol)
Zkušenosti se zakládáním pozemkových spolků (sborník)
Pozemkové spolky – jak mohou vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? (Ladislav Ptáček, Jan Moravec)
Zakládáme pozemkový spolek (Jan Moravec, Ladislav Ptáček)

Další publikace:
Výroční zprávy – každoroční shrnutí činnosti ČSOP, národních programů, souhrnné statistiky
25 let činnosti CSOP - reprezentativní brožura o současné činnosti ČSOP v české, německé a anglické verzi
Sborník z konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR
Vlk se vrací – bohatě ilustrovaná brožura o vlkovi a jeho ochraně, vydaná ve spolupráci s rakouskou WWF
Pták roku – publikace vydávaná každoročně ve spolupráci s Českou společností ornitologickou – každý rok věnována vždy jinému ptačímu druhu
Vítáme Vás v ČSOP – brožurka se základními informacemi o struktuře a programech ČSOP – pouze pro nově přihlášené členy
Zelená karta – pravidelně aktualizovaný přehled poskytovatelů slev v rámci stejnojmenného programu
Ukliďme svět – základní informace pro ty, kdo se chtějí zapojit do této mezinárodní kampaně
Publikace pro děti vydává Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP

Plakáty a jiné propagační tiskoviny:
Plakát Národní sítě stanic pro handicapované živočichy s aktuální mapou Národní sítě a kontakty na jednotlivé stanice
Leták, plakát a samolepka kampaně „Místo pro přírodu“
Leták se základními informacemi a přihláškou do ČSOP
Další činnost
Správní řízení
ČSOP se jako občanské sdružení může podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit správních řízení v místě, kde působí. Z pozice účastníka správního řízení ČSOP každým rokem úspěšně zabraňuje v realizaci stovkám záměrů poškozující přírodu a životní prostředí, kácením stromů počínaje a megalomanskými investičními záměry konče.
Připomínkování zákonů
Připomínkování vznikajících legislativních norem, týkajících se životního prostředí, je jednou z velmi důležitých činností ČSOP. Prioritou ČSOP při tom je maximální ohleduplnost člověka ke krajině, k ohroženým druhům rostlin a živočichů a zachování možnosti občanů ovlivňovat dění ve svém okolí. ČSOP se též sám snaží iniciovat vznik či úpravy některých právních norem.

Péče o nelesní zeleň
Péče o zeleň mimo les patří k tradiční činnosti ČSOP. Zahrnuje jak výsadby nové zeleně v krajině (vytváření biokoridorů a biocenter, obnova stromořadí, …), tak ošetřování již vzrostlých stromů včetně péče o památné stromy a historické parky.

Invazní rostliny
Jsou rostliny, které je v naší krajině nutné nikoliv chránit, ale systematicky likvidovat, protože svojí agresivitou ohrožují celá rozsáhlá cenná přírodní společenstva. Jde o rostliny, které u nás nejsou původní - k nejznámějším patří bolševník a křídlatka. I této problematice se ČSOP intenzivně věnuje.

Soutěže
ČSOP je pořadatelem dvou tradičních celostátních soutěží pro děti a mládež. Zelená stezka-Zlatý list je určena pro dětské kolektivy školního věku, Ekologická olympiáda pak pro středoškoláky. Více se o nich dozvíte na stránkách Sdružení mladých ochránců přírody. Zajímavé soutěže na regionální úrovni pořádají též některé základní organizace ČSOP

Ochrana kulturních památek
ČSOP vnímá památky jako nedílnou součást naší krajiny. Proto se věnuje kromě vlastní ochrany přírody a krajiny i ochraně kulturního dědictví. Obnovuje drobné památky v krajině (křížky, kapličky), ale pouští se i do záchrany větších objektů (židovská synagoga, lidová architektura, hradní zříceniny). Velká část těchto aktivit probíhá v rámci programu pozemkových spolků.

Studánky
Kdesi na pomezí mezi ochranou přírodního a kulturního dědictví je další z tradičních činností ČSOP – péče o studánky. Celostátní kampaň Zachraňme studánky! koordinuje Sdružení mladých ochránců přírody. Další „studánková ohniska“ jsou zejména v Beskydech a v Brně.

Kulturní akce
Nejen prací živ je ochranář. Proto ČSOP pořádá každoročně množství kulturních akcí pro své členy i širokou veřejnost – výstavy, koncerty, bály, přátelská setkání a besedy se zajímavými lidmi.

Finanční podpora
Finanční dar
Dary na programy a aktivity ČSOP můžou lidé zaslat na číslo účtu ÚVR ČSOP u KB a.s. 34535-011/0100. Kde pro zaslání finanční částky je třeba uvézt předmětný specifický symbol pro daný odbor.
rozvoj ČSOP spec. symbol 800
ochrana ohrožených druhů a lokalit spec. symbol 810
záchrana handicapovaných zvířat spec. symbol 811
ekocentra spec. symbol 821
práce s dětmi a mládeží spec. symbol 830
program Zelená karta spec. symbol 777
Pokud by lidé chtěly podpořit kampaň Místo pro přírodu, musejí použít speciální účet sbírky u České spořitelny, a.s., 9999922/0800.
Sponzorství
Chtějí-li lidé sponzorsky podpořit ČSOP, mohou kontaktovat Kancelář ÚVR ČSOP, která se s nimi domluví na konkrétních podmínkách. Je možné sponzorovat ČSOP jako celek i konkrétní jeho programy a aktivity. Zapotřebí není nejen finanční sponzorství, ale i materiální pomoc (pomůcky pro práci v terénu, krmení pro záchranné stanice, odměny do soutěží, …) či bezplatné služby (tisk, …).
Podpora časopisu Krása našeho domova
Vydávání časopisu Krása našeho domova mohou lidé podpořit jednak tím, že si ho předplatí, jednak inzerováním v něm.
Ceník inzerce:
4. strana obálky (plnobarevná): A4 – 50 000,– Kč, A5 – 30 000,– Kč
3. strana obálky (dvoubarva): A4 – 35 000,– Kč, A5 – 20 000,– Kč, A6 – 15 000,– Kč, menší – 100,– Kč/1 cm 2
blok (dvoubarva): 60,– Kč/1 cm 2
Nákup dalších tiskovin a propagačních materiálů
Objednat si mohou lidé také metodiky, sborníky či další tiskoviny z aktuální nabídky. Získájí tím mnoho zajímavých informací a zároveň podpoří vydávání dalších materiálů.
V Kanceláři ÚVR ČSOP si též mohou objednat či zakoupit tričko ČSOP - šedé tričko s krátkým rukávem, se zeleným logem ČSOP na prsou a internetovou adresou ČSOP (csop.ecn.cz) na zádech a rukávu ve velikostech L. Cena 150,- Kč (pro členy ČSOP 120,- Kč). Při jednorázovém odběru nad 30 ks se cena pro členy ČSOP snižuje na 100,- Kč za triko.
Spolupráce na programu Zelená karta
Program Zelená karta je systém slev na vstupném, službách či zboží pro členy ČSOP. Pokud se lidé chtějí do programu Zelená karta zapojit a nabídnout nám své služby či zboží za zvýhodněnou cenu, mohou kontaktovat Kancelář ÚVR ČSOP.

Závěr
Závěrem bych rád uvedl, že již od narození žiji na vesnici, kde máme rodinný domek a velkou zahradu, k tomu zhruba 500 metrů od domu máme les. Z tohoto důvodu mám velice kladný vztah k přírodě, kdy mě velice potěší každá sebemenší akce na ochranu přírody a krajiny kolem nás. A však tyto akce nesmějí být nijak násilné či agresivní, jak to předvádějí různé jiné organizace publikované v médiích. Vzhledem k tomu jakým tempem se kácejí naše lesy, znehodnocují louky vyvážením různých odpadů, či jinak poškozuje příroda, je třeba více takových to akcí k ochraně přírody. Díky takovým to organizacím lidé začínají chápat, že příroda naší pomoc potřebuje a rád se k takovým to organizacím sám osobně hlásím. Byl bych také velice rád pokud by se mi podařilo touto prací oslovit i jiné lidi, kteří by ochranu naší krajiny a přírody rádi podpořili, ať již nějakým sponzorským darem či vlastní prací na ochraně přírodních zdrojů. Jediným záporným stanoviskem je, že takových to organizací je dle mého názoru v naší republice málo a pokud se již nějaké najdou, tak se stává, že ani lidé v blízkém okolí nevědějí, že takováto organizace existuje. Avšak věřím, že se organizace tohoto druhu rozšíří a lidé naší přírodě pomohou. Proto pomožme přírodě dokud nějakou máme.


Seznam pramenů:

- Internet
- Směrnice ČSOP
- Depeše ČSOP
- Program ČSOP
- Výroční zpráva za rok 2005
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama