Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů je část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše co se týká člověk v prac.procesu, tj. získávání, formování, fungování, organizování a na vztah zaměstnance k firmě.

 Reklama


Fáze personální práce
1. Pasivní služba – sepisování jen smluv, administrativa
2. Aktivní role – pers. Útvary, využívání nových metod pers.práce, málo pozornosti se věnuje na budoucnost
3. Řízení lidských zdrojů – jádro celého podnikového řízení a je nejdůl. Složkou podniku. Vedoucí jsou členy vrchového vedení a podílí se na strategii firmy

Funkce pers.útvaru
1. Koncepční funkce – spočívá ve vypr.person. a soc. politiky firmy (péče o zaměstnance)
2. plánovací funkce – vypr. Pers. Plánu, plánu soc. rozvoje
3. Řídící a koordinační f. – vyd. Směrnice na směry a úkoly ve firmě
4. Metodická f. – návody a doporučení např. hodnocení zaměstnanců
5. Informací f. – informovanost zaměstnanců jak to s firmou vypadá, inf. Zaměstnancům o jejich účinku ve firmě
6. Poradenská f. – poskyt.rad vedoucím pracovníkům dle Zákoníku práce
7. Výzkumná a expertizní – zjišťování spokojenosti zaměstnanců ve firmě.

Pers. Činnosti
1. Získávání prac.
– plán potřeby
– analýza požadavků, nábor pracovníků
2. Personální rozvoj
- zvyšování kvalif., hodnocení
- motivace
- zdokonal.práce
- profesní kariéra
3. Péče o pracovníky
- odměňování
- doplňování vzdělání
- sociální služby
- informování
- správa.

Personální procesy v časovém sledu:
Vyhledávání zaměstnanců
Nábor
Příjímání
Rozmísťování
Pracovní a soc.adaptace
Výchova a vzdělání
Motivace, stimulace
Hodnocení
Profes.kariéra
Uvolňování zaměst.


Plánování zaměstnanců

Baťa: „Za neschopného je nutné považovat toho pers.pracovníka, který není schopen do 5 minut jmenovat na konkrétní řídící místo nejméně dvě rovnocenné náhrady“.

Je dobré mít vždy někoho v záloze.

Definice plánování – proces zabezpeč.potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů a zpracování plánů směřující k uspokojení těchto potřeb
- kolik a kdy zaměstnance potřebujeme.

Kolik zaměstnanců potřebujeme – kvantitativní stránka plánování
Jaké, s jakou kompetencí – kvalitativní stránka plánování

Kompetence
- nahrazování pojmem kvalifikace
- aktivně působit na daném místě po všech stránkách


Cíle pers.plánování
Zajistit, aby firma měla nejen v současnosti, ale i v budoucnosti k dispozici zaměstnance.

1. v potřebném množství – kvantita
2. s potřebami, znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi – kvalita
3. s žádoucími osob.charakteristiky
4. optimální motivované
5. flexibilní a připravené na změny
6. optimální rozmístěné do prac.míst

Metody plán.počtu zaměstnanců

1. Odhady – intuitivní metody
2. Normy práce – spolupráce s normovači
3. Při stanovení počtu zaměstnanců využívání ukazatele fondu pracovní doby.
- kolik hod.práce můžeme plánovat na jednoho zaměstnance na urč.období (rok, měsíc, kvartál…)

Výpočet počet kal.dnů v roce
- dny pracovního volna, klidu a svátků
PRACOVNÍ DNY
- dny dovolené
- dny průměrné nemocnosti
- dny další nepřítomnosti
FOND PRAC.DOBY (ve dnech)
X
Počet hodin prac. Doby (8, 7,5)
FOND PRACOVNÍ DOBY V HODINÁCH

 

Druhy pers.plánů

- plán prac.míst a jejich obsazování
- plán rozmísťování zaměstnanců (plán pers.rezerv)
- plán vzdělávání
- plán získávání a výběru zaměstnanců
- plán hodnocení – s výsledky by se mělo pracovat
- motivační plán
- plán odměňování
- plán penzionování a propouštění plán.


Analýza práce
Základní pojmy:

Pracovní úkol - zadaná práce, která má být splněna do určitého termínu. Pracovní úkol musí obsahovat přesné zadání úkolu. Může se neustále opakovat nebo mohou být výjimečné – zjišťování novinek, apod.

Rozsah povinnosti pracovního místa – zadané úkoly a činnosti, které odpovídají určitému pracovnímu místu (určení přesných mantinelů co má dělat a co nesmí dělat.) Většinou pojednávají vnitropodnikové směrnice.

Odpovědnost pracovního místa – stanovení odpovědnosti dle zákonů nebo vnitropodnikových směrnic, za co daný pracovník odpovídá – úkoly, vztah nadřízenosti a podřízenosti, firemní kultura, svěření předmětů…

Práce – činnost, která vytváří nové hodnoty – mohou ji vytvářet lidé, ale také stroje.


Obsah práce – popis práce – jednotlivé činnosti, které má pracovník vykonávat

Pracovní (funkční) místo – název pracovního zařazení nebo profese (skladník, zámečník, sekretářka, účetní…

Pracovní síla – schopnosti fyz. a duševně pracovat. Jsou to lidé, kteří vnášení do pracovního procesu svou práci a buď fyzickou nebo duševní.


Postup při vytváření specifikace pracovních míst

1. Analýza prac.místa
2. Popis pracovního místa
3. Specifikace prac.místa

Ad 1)
Poskytne informace:
- účel pracovního místa – proč existuje
- obsah pracovního místa – povaha a šíře práce
- zodpovědnosti – za které výstupy zaměstnanec zodpovídá
- organizačních faktorech – řeší vztahy podřízenosti a nadřízenosti
- faktory prostředí – pracovní podmínky.

Ad 2)
- název pracovního místa (funkčního)
- kvalifikační požadavky (předeps. A spec. Vzdělání)
- další spec. Schopnosti a dovednosti, např. kreativita, organiz.schopnosti, komunikativnost)
- nadřízenost a podřízenost
- tarifní (platový stupeň)
- stěžejní činnosti vykonávané na daném místě (na konci by mělo být napsáno… plní příkazy nadřízeného dle náplně funkčního zařazení)
- podpis zaměstnance a nadřízeného
- údaje o revizích


Specifikace pracovního místa
- stanovení požadavků, kladeních na zaměstnance na dané pracovní místo

Rozdělení požadavků:
1. fyzické – manuální zručnost, flexibilita
2. duševní – jaz.schopnosti, rozhodování, komunikativnost
3. praxe

 

 


Personální marketing
- získávání a výběr zaměstnanců

Pravidla:
Měla by své zaměstnance informovat o volných pracovních místech, pokud nemůžeme pokrýt volná místa vnitř.zdroji, pak inzerujeme mimo firmu.
Pokud firma oslovuje vnější zdroje, měla by vystupovat neanonymně.
Firma by neměla vědomě přehánět nebo klamat potencion.uchazeče
Firma by se měla postarat, aby každý uchazeč o práci byl předem informován o prac.náplních volného místa a o zákl.pracovních podmínkách.
Firma dle zákona nesmí diskriminovat potencionální uchazeče na zákl.pohlaví, věku, náboženství, národnosti, politického zaměření, apod.


Zdroje získávání zaměstnanců

ZDROJE
1. VNITŘNÍ
2. VNĚJŠÍ – Úřad práce, pers. Agentury, SOŠ, VOŠ, OŠ, prac. Z jiných firem
3. DOPLŇKOVÉ – ženy na MD, důchodci, studenti
4. CIZINCI


Získávání zaměst.uvnitř podniku

Výhody:
- nízké náklady na získávání
- znalost pracovníků
- rychleji obsazení místa
- průhledná pers.politika
- zabránění fluktuace


Nevýhody:
- omezený výběr
- podniková slepota
- klikaření
- automatické povyšování
- náklady na vzdělání

Získávání zaměst.z vnějších zdrojů

Výhody:
- širší možnost výběru
- přesné pokrytí potřeb
- nové impulsy pro podnik
- příchozí se vyznačuje vyšší iniciativou

Nevýhody:
- vyšší náklady na získávání
- obsazení místa trvá déle
- riziko zkušební doby
- neznalost podniku
- blokování šancí postupu
- stres z přechodu na nové působiště

 

Postup získávání zaměstnanců
1. Identifikace potřeb zaměstnanců
2. znalost popisu práce obsazovaného místa
3. zvážení alternativ
4. výběr požadavků na zaměstnance vycházející z popisu práce (co je nezbytné, žádoucí…)
5. identifikace zdrojů uchazečů (vnitřní, vnější)
6. volba metod získávání
7. volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů (struk.životopis)
8. formulace, nabídky
9. uveřejnění nabídky
10. shromaž.dokumentů od uchazečů
11. předvýběr – rozdělení do 3 skupin – velmi vhodní – vhodní – nevhodní
12. sestavení uchazečů, kteří budou pozvání k výběr.řízení.


Metody získávání zaměst.:

Interní metody :
- nahodilá nabídka
- doporučení stávajících zaměst.
- vývěsky (nástěnky) v podniku nebo mimo
- letáky ukládané do pošt.schránek

Externí metody:
- vzdělávací instituce
- spolupráce s ÚP
- internet
- komerční zrostř. – person.agentury
- ASSESSMENT CENTER
- Inzerce ve sdělovacích prostředcích.


Inzerování
Sestavení textu – vyprac.návrhu inzerce – zhodnocení nákladů- volba vhod.médií- vyhodnocení odpovědi na inzerát.

Obsah inzerátu
- název, adresa organizace, stručně předvedenou náplň činnosti firmy
- název prac.místa (odlišit písmem) stručně uvést náplň činnosti
- místo kde bude práci vykonávat
- požadavky na pracovníka (vzdělání, praxe, schopnosti, pozor na diskriminaci – věk, pohlaví..)
- plat (není podmínkou)
- dokumenty požadované od uchazeče – Životopis, Výpis trestů)
- firemní nabídky - týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, pruž.prac.doba..)
- inf.uchazeči – Kam, kde a do kdy se může uchazeč o místo ucházet.

Zásady inzerce
1. pravdivost
2. srozumitelnost
3. stručnost – nepřílišná
4. přehlednost, logické pořadí
5. vhodná volba sděl.prostředku
6. v souladu s legislativou.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama