Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI - ZALOŽENÍ OBCHODNÍ A BANKOVNÍ AKADEMIE

Cíl práce


Cílem této seminární práce je vytvoření pětiletého marketingového plánu pro střední školu obchodního zaměření.


 Reklama


Marketingový plán je zaměřen na řešení otázek, jako nedostatku studentů, udržení se na trhu a zajištění prosperity školy.

 


Úvod

Díky podpoře státu, investorů a také majitele byla v Karviné 3. září 1992 slavnostně otevřena soukromá Obchodní a bankovní akademie. Po otevření zde studovalo v šesti ročnících asi 150 studentů. Byl otevřen jeden obor a to Obchodní akademie.

Možnost studia na této škole je pouze při úspěšném zdolání přijímacích zkoušek.

Smyslem, proč byla škola založena, je, aby se studenti z osmých (tehdy) a nyní z devátých tříd mohli uplatit v oboru, který je pro ně zajímavý a kterému se chtějí další čtyři roky věnovat.

Díky tomu, že je škola soukromá, je nutné, aby i profesorský sbor byl kvalitní. Škola vybírala jak z řad učitelských, tak i z řad neučitelských tj. výběr odborníků z ekonomie, financí, bankovnictví, účetnictví atd.. Většina těchto „odborných“ vyučujících jsou odborníci přímo z praxe a také výuka je tomu tak zaměřena.

OBA nabízí možnost získání úplného středoškolského vzdělání, ukončené maturitou. Dále také připraví své studenty na vysoké školy, zaměřené ekonomicky, bankovně či finančně. Tedy důraz je kladen především na odborné předměty, výuku cizích jazyků a práce na PC.


Současná marketingová situace - SWOT analýza


Silné stránky:
• vyšší úroveň vzdělanosti obyvatelstva
• poměrně vysoké finanční ohodnocení zaměstnanců v průmyslové sféře
• příznivá věková skladba obyvatelstva
• existence administrativního centra velmi lidnaté oblasti daná tradicí i dlouhodobými vazbami
• dobrá kulturní vybavenost města
• existence technického i humanitního vysokého školství
• nulová konkurence ve městě
• vysoká kvalita nabízeného vzdělání
• prestiž školy
• výborný učitelský sbor
• možnost využití teoretických znalostí ve fiktivních firmách a bankách
• Internet
• zahraniční stáže
• moderní vybavenost učeben a tříd

Slabé stránky:
• nenapojení na dálniční síť
• nižší porodnost a nebezpečí stárnutí populace
• poloha na okraji státu
• existence početně silné skupiny lidí s nižší kvalifikací a sníženou schopností zařazení do pracovního i existenčního samostatného procesu
• nedořešení a opoždění privatizačního procesu ve velkých a dominantních podnicích města
• špatná úroveň životního prostředí

Příležitosti:
o Internetové vzdělávání
o Spolupráce s mezinárodními institucemi
o Spolupráce se školami ze zahraničí stejného oboru
o Vzdělávací programy a kurzy

Hrozby:
o Zavedení školného na státních školách
o Stárnutí obyvatelstva
o Hospodářská recese
o Soukromá konkurence

 

Věková struktura obyvatelstva:

Věk Počet obyvatel
(0-14 let) 55478
(15-59 let) 212527
(60+) 54104
Celkem 322109


Věk Počet obyvatel Věk Počet obyvatel Věk Počet obyvatel
0-9 34710 30-39 45532 60-69 27374
10-19 42716 40-49 48414 70-79 20389
20-29 52650 50-59 43983 80+ 6343

 

 


Vzdělanostní struktura obyvatel:

Nejvyšší dosažené vzdělání Počet obyvatel
Základní 86887
Učňovské – bez maturity 76343
Odborné školy 10256
Učňovské s maturitou 3604
Střední školy 55793
Vysoké školy 22193
Bez školního vzdělání 733
Bez údajů o vzdělání 3328


Vývoj míry nezaměstnanosti do konce roku 1999:

Údaj k Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti v %
31. 12. 1995 7810 4,75
31. 12. 1996 9262 5,44
31. 12. 1997 12094 7,50
31. 12. 1998 19909 12
31. 12. 1999 25523 15,9

Jak je vidět z tabulky, nezaměstnanost rok od roku stoupá. Díky OBA je možné získat kvalitní ekonomické vzdělání, díky kterému se může student lépe zorientovat na trhu. Jistě získání větší entuziasmus k podnikání, díky kterému mohou dát práci jiným.

Moravskoslezský kraj je charakteristický svým hutnickým průmyslem s podnikatelským útlumem. Podnikání v tomto kraji je spíše výjimkou.

Obchodní akademie je střední školou, která se bude dlouhodobě orientovat na výuku ekonomických studijních programů v oboru podnikání, jež budou profesně orientované a víceméně uzavřené. Předpokládá se, že jejich nabídka se bude podle konkrétní situace na trhu práce postupně inovovat a rozšiřovat (např. Podnikatelské lyceum, Ekonomika malých a středních podnikatelů, apod.).

V oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání usiluje Obchodní akademie o vícenárodní charakter, resp. výuku bez hranic. V současné době spolupracuje na dvou projektech se zahraničními školami, kterými jsou: projekt Sokrates a Leonardo. Pomocí těchto projektu, se studenti školy mohou podívat do Německa či Anglie, shlédnout studijní systémy v těchto zemích, rozšířit si své jazykové znalosti a jistě i zkušenosti.

OBA se v současné době soustředí na rozvoj svých oborů, kterými jsou: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Knihovnické a informační systémy a služby.


Obchodní akademie – uplatnění absolventů:
• ekonomické - účetnictví, management firmy, marketing, obchodní zástupce
• ve státní a veřejné správě - asistent, referent, sekretářské práce
• v bankovnictví - v oblasti úvěrů, depozit a kapitálových obchodů
• pracovník pojišťovny, poradenská služba, atp.
• pokračování ve studiu na VŠ - ekonomického, právního aj. zaměření

Ekonomické lyceum – uplatnění absolventů:
• znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů a zákonitostí v tržní ekonomice a jejich aplikace v hospodářské praxi
• vědomosti a dovednosti používat výpočetní techniku pro zpracování všech druhů informací, zpracovávat informace ve veřejných datových sítích včetně Internetu
• znalost účetnictví a daňové problematiky včetně praktického využití
• znalosti z oblasti marketingu a managementu a jejich použití v praxi
• znalosti základních právních norem a dovednosti pracovat s těmito normami
• znalosti z oblasti technicko-technologických a ekonomicko-ekologických aspektů produkčních procesů

Knihovnické a informační systémy a služby – uplatnění absolventa:

knihovnictví
• má vědomosti z psychologie a pedagogiky, uplatňuje tyto poznatky v praxi
• má vědomosti s krásnou a naučnou literaturou, a má všeobecný přehled o umění
• umí pracovat s autorizovanými knihovními informačními systémy
zpracování informací:
• umí zpracovávat data
• má potřebné vědomosti o našich i zahraničních specializovaných dokumentačně-grafických a faktografických systémech a veřejných datových sítích
archivnictví:
• má potřebné vědomosti z teorie a praxe archivnictví včetně platné legislativy
• ovládá úkoly spisové služby včetně počítačových programů
• ovládá techniku skartačního řízení a výběru archiválií v organizacích a spol.
• má schopnosti zpracovat interní spisové, skartační a archivační řády

Vzhledem k rozvoji podnikání i v tomto resortu, je nutné aby Obchodní akademie v Karviné poskytovala nejvyšší možnou kvalitu výuky a služeb. Nejen z důvodu ekonomického, ale také pro svou konkurenceschopnost. Přestože se školné neplatí, je nutné, aby studenti viděli Obchodní akademii jako perspektivní školu s výrazným uplatněním absolventů na trhu práce. Proto je jedním z důležitých bodů uplatnění se na trhu přilákat co nejvíce studentů a poskytnout jim nejkvalitnější vzdělání. Tím se zvýší nejen dotace, ale především prestiž akademie a možnosti dalšího navazování obchodních a společenských vztahů.
Dalším bodem je soustavná a systematická příprava studentů ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Je nutné získat dobré jméno především proto, aby studenti byli kladně přijímáni jako absolventi Obchodní akademie, a tedy i s odpovídajícími znalostmi a případně i zkušenostmi.

 

Konkurence:

Konkurence v Karviné:
Soukromá SOŠ ochrany osob

SPŠ Technikum Przemyslowe

Střední zdravot. škola

Gymnázium

Střední odborné učiliště

Střední odborná škola

 

Situace v Moravskoslezském kraji: 42 SOŠ – ekonomicky zaměřených

Soukromé střední školy: 8

Státní střední školy: 10

 

Profil studenta OBA:

Absolvent 9 třídy základní školy, popř. maturitního oboru se zájmem o získání informací, znalostí a dovedností v ekonomické oblasti. Věková struktura studentů není ohraničena. Obchodní akademie eminentní zájem na motivaci svých zákazníků a převzetí spoluodpovědnosti za jejich osobní a kariérní rozvoj.

Co student očekává:
 Kvalitní služby
 Péče
 Dostupnost služby
 Podpora
 Získání zkušeností a dovedností v oblasti ekonomie, obchodu, bankovnictví a financí
 schopnost vytvářet přidanou hodnotu
 založení a realizaci business a uplatnění se v něm
 výbornou znalost světových jazyků
 získání praxe
 dobrá dostupnost školy (MHD, parkování)
 orientace v internetu – moderované konference
 schopnost využívání elektronické pošty
 možnost využívání knihovny a studovny
 výukové on-line centrum
 konzultace, poradenství
 kopírka

Předpokládáme, že v roce 2003 bude na Obchodní akademii studovat přibližně 500 studentů. Tím chceme docílit získání větších dotací od státu, díky kterým kvalitněji dovybavíme odborné učebny, rozšíříme zahraniční studijní pobyty pro nejlepší studenty a zrekonstruujeme tělocvičny. Zároveň chceme podpořit studium i studentům ze vzdálených míst. Zajišťujeme ubytování na kolejích.

Cíle dosáhneme kvalitním profesorským sborem, otevřením nových oborů a specializací, ale hlavně poskytnutím kvalitního vzdělání.


CÍLE

Vybudování kvalitní a prestižní střední školy

Flexibilně reagovat na potřeby trhu studentů a příp. rozšiřovat svou nabídku oborů

Rozšiřovat spolupráci se zahraničními školami a institucemi

Aktivně se zapojovat do projeků

Zavedení kombinovaného typu výuky (škola – praxe - škola)

Přijímání kvalitních učitelů a odborníků, kteří budou schopni předat své zkušenosti a dovednosti studentům

Udržovat technickou a materiální vybavenost školy na nejvyšší úrovni

 


Strategie OBA

- stát se kvalitní a prestižní střední školou
- zaměření se na segment trhu mladých, ctižádostivých, aktivních lidí se zájmem o ekonomiku, bankovnictví, finančnictví, knihovnictví,…

 

Marketingový MIX OBA


Produkt - denní středoškolské vzdělání v oborech: Ekonomické lyceum, obchodní akademie a knihovnictví ukončené maturitní.


Cena: Cenová strategie OBA byla zvolena vzhledem ke konkurenci a taktéž nákladovou formou s přihlédnutím na psychologický aspekt ceny.

 

Distribuce - Specifický produkt OBA tj. vzdělání, nelze distribuovat. Studenti musí navštěvovat školu

Propagace - Jedním z marketingových cílů je cílevědomé řízení public relations.
OBA komunikuje se svými zákazníky pomocí přímého oslovení v rámci akviziční činnosti, dny otevřených dní, dále pomocí informačních dnů, pořádáním konferencí, seminářů, distribucí informačním materiálů, účastnění se různých vědomostních soutěží,..

 

Rozpočet

Rozpočet jako základní nástroj ekonomického a finančního řízení střední školy je sestavován vždy na každý školní rok. Školní rok je sjednocen s účetním obdobím, a to od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.
Rozpočet je v zásadě sestavován jako vyrovnaný s přihlédnutím k momentálním potřebám školy a možným rizikům.

 udržovat dlouhodobou vyrovnanost rozpočtu
 získávat dodatečné zdroje s příspěvků větších podniků
 získávat dodatečné zdroje s programu vyhlašovaných EU a Ministerstvy
 důsledně aplikovat rozpočtové finanční řízení, uplatněné rovněž v dílčích projektech


Závěr

Závěrem bych chtěla říct, že v současné době, je velice náročné udržením si dobré pozice na trhu středních škol. Konkurence je velká a OBA je velice náročná. Nicméně je velkou prestiží dostat se na tuto školu a úspěšně ji dokončit. Pak už se může každý rozhodnout sám, zda začít pracovat a uplatňovat získané teoretické znalosti v praxi, začít se soukromým podnikáním či pokračovat na vysoké škole.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama