Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

John Locke - Úvahy o výchově

John Locke - Úvahy o výchově

Úvod
Při výběru pedagoga, kterému věnuji tyto stránky mě v první
řadě napadla jména celosvětových velikánů, kteří položili základy novodobé pedagogiky.


 Reklama


Mezi takovými jmény jako J. A. Komenský, J. J. Rousseau a několika dalšími jsem vybral Angličana Johna Locka.

John Locke je nejvíce znám jako pedagog. On ale velmi významně zasáhl i do dalších oborů v pozici lékaře, vychovatele, filosofa, diplomata, ale i politika a ekonoma. V moderních dějinách kulturní Evropy se tedy zdaleka neuplatňuje jen jako pedagogický myslitel. Svou teoretickou prací přispívá ke vzniku významného myšlenkového proudu, který prošel v 18. a 19. století snad všemi evropskými zeměmi a je nazýván osvícenstvím.

Zároveň se stal tvůrcem a průkopníkem nových řešení,
která jsou důležitými etapami v rozvoji teoretického myšlení čtyř specifických vědních oborů - filozofie, teorie státu, psychologie a pedagogiky.


Život Johna Locka


John Locke se narodil 29. srpna 1634 ve Wringtonu v jihozápadní Anglii. Jeho otec měl venkovský statek, byl
advokátem a zastával úřady v místní správě. Jeho matka pocházela z jirchářské rodiny ve Wringtonu. Zemřela ještě v Johnově dětství. Otec, horlivý protestant a přísný člověk, vychovával své syny v ovzduší přísnosti a disciplíny, ale když synové dorostli, byl k nim důvěrný a přátelský.

V roce 1652 Locke opustil Westminsterskou školu a stal se studentem na univerzitě v Oxfordu. Po získání hodnosti magistra svobodných umění začal na této univerzitě vyučovat a to řečtině, rétorice a filosofii. Výsledkem jeho studií byla Esej o zákoně přírody. Přírodovědné zájmy jej dovedly ke studiu medicíny. Nejvýznamnějším obratem v jeho životě bylo setkání s Anthony Ashley Cooperem, prvním vévodou ze Shaftesbury a navázání společného trvalého přátelství. Přistěhoval se do Shaftesburyho domu v Londýně a působil zde jako lékař a vychovatel jeho syna.

Hájil náboženskou toleranci anglických protestantských jinověrců proti netolerantní anglikánské většině. V roce 1667 píše Pojednání o toleranci.

Diskuse s přáteli o schopnostech člověka a o hranicích lidského rozumu, ho vedli ke zpracování jednoho z
hlavních jeho děl - Pojednání o lidském rozumu, na
kterém pracoval 18 let.


Po tříročním pobytu ve Francii se vrátil zpět. Nepobyl však
dlouho. Královské nařízení zasáhlo nepříznivě proti univerzitám a tak našel Locke své nové útočiště v Holandsku. Díky korespondenci se svým krajanem Edvardem
Clarkem vznikly později Úvahy o výchově.


Návrat do rodné Anglie a publikace svých děl mu zajišťuje
mezinárodní věhlas. Nová vláda mu nabízí místo v diplomatických službách, ale on ze zdravotních důvodů odmítá. Přijímá však místo apelačního rady s dobrým platem a se snadnými povinnostmi. Dopisuje si s I. Newtonem a oddává se klidné literární práci.

Lockův Dopis o toleranci vyvolal nové diskuse, a tak v roce 1691 vydává Druhý dopis a o rok později Třetí dopis za toleranci. Se svými úředními záležitostmi se zabývá v Úvahách o důsledcích snížení úroků a stoupání hodnoty peněz. Teologické rozpory ho vedly k vydání anonymního spisu Rozumné základy křesťanství, jak je podáno v Písmu. Roku 1700 píše svou práci O vedení rozumu a upravuje Pojednání o lidském rozumu.


Zemřel 28. října ve věku 72 let a byl pohřben v High Laver v
hrabství Essex.


Lockovy pedagogické názory


Názory na výchovu John
Locke podrobně rozpracoval především ve spise Úvahy o výchově, z kterých jsem zde také nejvíce čerpal, a společně s Dvěma pojednáními o vládě a Pojednáním o lidském rozumu
tvoří základ jeho vědeckého díla. Toto dílo vzniklo na základě písemných dotazů přítele E. Clarka, jak by měl nejlépe vychovávat svého syna a proto jsou rozptýleny do řady dopisů posílaných do r. 1691.


V hlavních principech je Lockova výchovná koncepce zakotvena ve spise Dvě pojednání o vládě. Definuje také vztah dětí a rodičů na základě přirozeného práva. Požaduje pěstování charakteru a mravní ušlechtilosti a opírá se o rozvíjení poznání a rozumu, který chápe jako součást přirozeného práva. Zdůrazněním úlohy rozumu,
aktivity a motivace a rozborem toho, jak postupně vznikají a rozvíjejí se ideje dítěte, vytvořil Locke vývojově psychologický a pedagogicko-psychologický základ. Vytváří pro svou pedagogickou teorii novou senzualistickou koncepci podstaty lidské morálky jako základ přístupu k řešení mravní výchovy. Své konkrétní výchovné názory opíral také o poměrně rozsáhlou empirickou základnu, kterou si během života vytvářel vlastními výchovnými zkušenostmi.

Cíl výchovy není spatřován ve výchově člověka vůbec, ale výrazně ve výchově představitele vedoucí vrstvy společnosti, která se vytvořila v Anglii během 17. stol., tedy ve výchově “gentlemana”, reprezentanta střední whigovské vrstvy tehdejší anglické buržoasie. Spis byl tedy zamýšlen jen pro příslušníky té vrstvy, ke které patřil i sám Locke, a výchova má v duchu potřeb, názorů, ale i předsudků této vrstvy připravit jejich syny k tomu, aby dovedli prozíravě a s rozhledem řídit své záležitosti.

Hlavní důraz klade Locke na mravní výchovu, která má sloužit k upevňování hodnot, jako jsou osobní svoboda a uchování majetku. Pokládá za důležité, aby se mladý gentleman naučil i nějakému řemeslu. Zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet výchovu už od nejútlejšího mládí a je nutno v ní pokračovat s ohledem na věkové zvláštnosti až do dospělosti. Ke škole se Locke staví výrazně odmítavě. Bojí se, že by ve škole utrpěl morální profil jeho chovance jednak vlivem morálky spolužáků, a jednak také malou účinností výchovného působení učitele, který má ve třídě na starosti velké množství žáků a používá tvrdých donucovacích prostředků.


Hlavní Lockovou zásluhou
v oblasti mravní výchovy je vytvoření jejího nového pojetí, v němž překonal starou, nábožensky pojatou mravnost založenou na vrozených náboženských idejích. Jeho pojetí představuje značný pokrok i proti Komenskému.

I když Locke vidí hlavní motivy jednání člověka ve snaze
dosáhnout blaha a vyhnout se strasti, nesmiřuje se s tím, aby mladí lidé ve svém chování nepodléhali impulsům.

Ve svém výchovném systému věnuje značnou pozornost také
sebevýchově a sebevzdělání, rozpracováním tělesné a pracovní výchovy. K silným působivým stránkám patří partie, kde Locke ukazuje, jak je výchova důležitou, vážnou a zodpovědnou záležitostí, kde v souvislosti s tím apeluje na rodiče, aby učinili vše pro zajištění dobré výchovy svým dětem.


Úvahy o výchově


V tomto nejznámějším Lockově díle seznamuje autor nejprve s
pojmem výchova a jak on sám tento pojem chápe. Pak rozčleňuje výchovu do několika kategorií. Na počátku této části práce bych tedy napsal něco o těchto kategoriích, poté bych se zaměřil na mravní výchovu a její zásady.


Locke tedy chápe výchovu jako nepatrný zásah, který však může značně změnit a ovlivnit osobnost člověka jako takového. Přímo píše, že výchovou se vytváří ony velké rozdíly mezi lidmi. Jen nepatrnou část z toho považuje za vrozené, geny dané.


Tělesná výchova
by se měla zaměřit na rozvinutí fyzicky zdatného ducha. V tomto směru je mnohokrát porušována přílišným hýčkáním a rozmazlováním ze stran rodičů a vychovatelů. Zejména jde-li o pobyt venku na čerstvém vzduchu. Právě tuto věc by měli rodiče podporovat. Přináší kromě regenerace také pohybový rozvoj dítěte. Pokud jde o stravu, měla by být prostá a jednoduchá a zakazuje jíst chlapcům maso. Na druhé straně podporuje konzumaci chleba v jakémkoli množství. Nedoporučuje ani stravování v určitém harmonogramu. V této kapitole se ještě vyjadřuje ke spánku, kdy by si dítě již od útlého věku mělo zvyknout na časné vstávání.


Mravní výchova a její zásady
je rozpracována v 21 kapitolách. Úkolem je rozvíjet ducha, který se bude podrobovat tomu, co odpovídá důstojnosti rozumného člověka, tedy co od něj společnost očekává. Hned zpočátku má být dítě podřizováno kázni a vedeno k potlačení své žádosti a vůle k věcem, které jsou pro ně nevhodné. Strach z přísnosti, neustálé výtky a zastrašování by měly vést k rodičovské autoritě a k zakotvení základních návyků. Avšak takové tresty jako bití většinou vedou k přirozenému odporu k věcem, které vychovatel v něm pěstuje. Dítě předstírá poslušnost, ale v sobě skrývá nepřátelskost, která může narušit jeho další vývoj správným směrem. Naopak odměnu bychom neměli používat jako motivaci při činnosti, kterou dítě dělá s odporem. Touto odměnou jsou myšleny různé pamlsky, hračky a jiné věci.
Ocení raději i sebemenší slovní pochvalu a uznání.

Mnohdy se děti přetěžují různými příkazy a zákazy, které
obvykle rychle zapomenou. Proto bychom měli dítěti ukládat pravidla jen nezbytně nutná a včas je vštěpovat. Dále bychom měli vysledovat jejich povahu a nadání a podporovat rozvíjení v této činnosti. Pod dozorem rodiče může dítě dostat odpovídající svobodu a volnost.


Podporuje také domácí výchovu, na úkor toho mladík přichází o společenský styk se světem. Mezi nejpotřebnější a prioritní vlastnost každého člověka uvádí ušlechtilost. Tu spojuje s vírou v Boha jako nezávislé nejvyšší bytosti. Další vlastností je dobré chování a vystupování mladého gentlemana.
Nakonec upozorňuje na vlastnosti špatné, z jaké příčiny většinou pramení a jak by se mohly odstranit v samotném zárodku. Mezi ně patří především vrozená neotesanost, pohrdání, pomlouvačnost a svárlivost.


Rozumová výchova a vyučování - neklade ji mezi
nejdůležitější složky, ale také jí neodpírá její význam. Důležitější než
samotný proces je najít vhodného pedagoga, který by zároveň rozvíjel chlapcovi
mravy. Velkou dovedností takového učitele je jeho přirozená autorita a upoutání a
udržení žákovi pozornosti. Kromě toho by měl žák dostat základní všeobecný
přehled učiva. Znát dobře svůj, latinský a francouzský jazyk a sedmero svobodných
umění (šerm, jízda na koni, tanec, hudba...).


Pracovní výchova se zaměřuje
na provozování nějakého řemesla. Osvojuje si tímto dovednost a zručnost.
Doporučuje zahradnictví, zemědělství nebo práci se dřevem.


Cestování vede k získání znalostí cizího jazyka, rozvinutí
rozumu a moudrosti, podporuje komunikaci a jednání s cizinci a přínáší poznání nové kultury a povahy
lidí.

V závěru se vyjadřuje, že zde jen nastínil některé otázky a
připománá, že jde o obecné názory a úvahy, kde nelze použít na všechny děti
stejnou metodu. Proto je nutné nalézt pro své dítě tu nejlepší cestu a tyto úvahy brát jako dobrou radu.


Závěr


Dílo Johna Locka není jen dokumentem pedagogického myšlení v 17.
století, nýbrž v celém svém díle a především ve spise Úvahy o výchově
podal přes utilitaristické zaměření, třídní omezení a některé názory
podmíněné dobou a historickým stavem poznání pozoruhodný výchovný systém, který
sehrál významnou roli ve vývoji pokrokové výchovy a pedagogiky. Svým sepětím s
tehdy pokrokovou a k moci se právě probojovanou anglickou buržoasií je tento systém
významným pokusem o překonání přežitků feudálních výchovných tradic jak v
cílech, tak v obsahu a prostředcích výchovy a vzdělávání.

Zároveň přinesl řadu významných myšlenek, které se staly na
dlouhou dobu východiskem pro pedagogickou teorii i výchovnou praxi. To vyplývá z toho,
že Locke, ačkoli psal své Úvahy o výchově s myšlenkou na výchovu dětí
šlechty, vyslovil mnohé myšlenky obecněji. Zejména potřebu humanizovat výchovu
dítěte tím, že je vedeno k ušlechtilosti a rozumu, formuluje jako požadavek
vztahující se na všechny lidi.+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama