Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Zásoby a podniková činnost

ZÁSOBY A PODNIKOVÁ ČINNOST


1. Úvod
Ke zpracování písemné práce do modulu Finanční účetnictví jsem si vybrala téma Zásoby a podniková činnost.


 Reklama


Písemná práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou.
V teoretické části nalezneme základní charakteristiku zásob, možnosti jejich oceňování a také příklady standardních operací, se kterými se v praxi setkáme nejčastěji.
Praktická část obsahuje řešený příklad a postup jeho řešení.

1. 1 Cíl práce
Cílem mé práce je stručně a přesto přehledně charakterizovat tuto skupinu aktiv a podat dostatek relevantních informací ke snadné orientaci v této problematice. Dále také jednotlivé účetní případy správně popsat a zaúčtovat.

2. Charakteristika zásob
Zásoby patří do oběžných aktiv, tedy do skupiny majetku, který je považován za většinou krátkodobý a spotřební. Zásoby jsou také nejméně likvidní a vznikají při běžné činnosti účetní jednotky. Zásoby mohou být nakoupené nebo také vytvořeny vlastní činností podniku ( například pří výrobě).
Do zásob patří také movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. Ze zvířat jsou zahrnuty do zásob mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
K účtování zásob je vyhrazena v účtové osnově pro podnikatele účtová třída 1- Zásoby. V této účtové třídě je poměrně malý počet syntetických účtů, i když jde o značně rozsáhlou a významnou účetní problematiku. Rozsáhlé analytické účty zajišťují požadované úkoly kladené na evidenci zásob a poskytují i podklady pro účtování na syntetických účtech.
jsou rozděleny na:
11- Materiál 12- Zásoby vlastní výroby
13- Zboží 19- Opravné položky k zásobám


2. 1 Členění zásob
Materiál
Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní
díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod. Podrobnější členění je
znázorněno na obrázku 2.1. Jak vyplývá ze schématu je za zásobu považován i drobný
hmotný majetek (s dobou použitelnosti vyšší než jeden rok), o kterém společnost rozhodla,
že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku.
Jedná se o takový majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje částku 40.000,- Kč. Dále patří
do materiálu movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací
cenu.
Zásoby vlastní výroby
Do zásob vlastní výroby patří nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a
zvířata.
■ Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními
stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem
nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde
nevznikají hmotné produkty.
■ Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly
všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových
výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
■ Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke
spotřebě uvnitř účetní jednotky.
■ Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např.
kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi
a další.

 

Zboží
Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi
obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do
vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní
jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem
prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich
technické zhodnocení.
2.2. Oceňování zásob
Přístupy k oceňování zásob je nutno v podniku řešit interním předpisem ještě před vlastním

3. Oceňování zásob
Vzhledem k tomu, že zásoby jsou typickým majetkovým druhem, bude systém jejich oceňování stejný, jako například u dlouhodobého majetku. Je zde však určitá odlišnost a ta vyplývá z toho, že zásoby slouží pouze jako krátkodobý spotřební vstup, který se spotřebovává – tedy v účetní jednotce koluje (pořizuje se a vydává se ke spotřebě).
2.2. Oceňování zásob
Přístupy k oceňování zásob je nutno v podniku řešit interním předpisem ještě před vlastním
účtováním o jejich stavu a pohybu.
K oceňování zásob slouží všechny typy cen definované zákonem o účetnictví.
■ Pořizovací cenou se oceňuje stav nakupovaných zásob materiálu a zboží na skladě. Tato
pořizovací cena je tvořena cenou pořízení při nákupu a náklady souvisejícími s
pořízením zásob (vedlejšími pořizovacími náklady). Cena pořízení je kupní cenou
materiálu nebo zboží, jejíž součástí je i clo vyměřené při nákupu ze zahraničí. U
neplátce DPH se do ceny pořízení zahrnuje i výše této daně připadající na zakoupený
materiál nebo zboží. Je-li poskytnuta dodavatelem sleva (skonto) cena pořízení se
snižuje. Vedlejšími pořizovacími náklady se rozumí externí přepravné (od jiných
společností), interní přepravné (vyúčtované jako vnitropodniková služba), provize,
pojistné při přepravě, náklady na přípravné zpracování materiálu před vydáním ke
spotřebě ve výrobě, které může být provedeno externě nebo jako vlastní služba.
■ Vlastní náklady, kterými se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností, jsou náklady
přímé, popřípadě zvýšené o náklady související s výrobou nepřímo (nepřímé náklady).
Za přímé náklady se jednoznačně považují přímý materiál a přímé mzdy, včetně
sociálního a zdravotního pojištění, tj. takový materiál a takové mzdy, které je možné
určit přímo na jednotku výroby. V konkrétních podmínkách mohou být do přímých
nákladů zařazeny i další náklady, které se vztahují k celkovému objemu výroby určitého
produktu (ostatní přímé náklady). Za nepřímé náklady se považují takové, které jsou
společné více druhům výkonů a souvisejí s obsluhou a řízením výroby (výrobní režie).
Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité období se potom rozvrhnou na jednotlivé
druhy výkonů. Obvykle sem patří nepřímý materiál a mzdy, odpisy, opravy a údržba,
náklady na řízení výroby a jiné. Za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady
nebo náklady vypočtené v předběžných kalkulacích (operativních nebo plánových),
které musí vycházet z konkrétních technických, technologických, ekonomických a
organizačních podmínek.
V ostatních případech, tedy pokud nejde o nákup anebo vlastní výrobu, jsou získané zásoby
oceňovány reprodukční pořizovací cenou (Rpc). Jde o zásoby získané bezúplatně, nalezené
(přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti, které se
ocení podle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. Kromě uvedených případů jde též o
zásoby vložené do podnikání při zakládání společnosti anebo při zvyšování základního
jmění nepeněžním vkladem, v tomto případě vloženými zásobami.
Základní princip oceňování zásob v pořizovací ceně se v účetnictví uskutečňuje v několika
variantách. Pro potřeby rozboru nákladů spojených s pořizovací cenou zásob je nutné
evidovat odděleně (analyticky) cenu pořízení a náklady související s pořízením.
Ve společnostech s velkým pohybem zásob, které jsou nakupovány od různých dodavatelů,
se pro zjednodušení evidence používají pevné ceny, s odděleným sledováním odchylky od
skutečné ceny pořízení. Vzniklé odchylky i oddělené sledování nákladů souvisejících s
pořízením se postupně zúčtují do provozních nákladů podle zvoleného postupu.
Zásoby stejného druhu, které se liší pořizovací cenou je možné vést na skladě v rámci
jednoho syntetického účtu buď:
■ v ceně na základě váženého aritmetického průměru anebo v
■ ocenění pomocí metody FIFO (první do skladu, první ze skladu)

Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob a jí odpovídající tržní cena, která se
porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Je-li tato užitná hodnota nižší a toto snížení
hodnoty není definitivní vytváří se opravná položka. Trvalé snížení hodnoty zásob se
zaúčtuje jako manko a škoda.
2.3. Účtování o zásobách
Podnikatelé si mohou zvolit jeden ze dvou způsobů účtování o zásobách. Může to být metoda A nebo B.

Metoda A – Pořizovací cena zásob se eviduje na majetkových účtech :
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě a v prodejnách

Metoda B - Pořizovací cena zásob se účtuje do spotřeby na nákladové účty:
501 - Spotřeba materiálu
504 - Prodané zboží

 

 

 

U obou způsobů je nutno vést předepsanou analytickou evidenci, aby bylo možno zjistit
stav zásob z důvodu inventarizace. Způsob A je přehlednější neboť využívá při účtování o
stavu a pohybu zásob kalkulačních a skladových účtů, je v praxi více rozšířen a proto ho
můžeme označit za standardní.
Způsob B představuje aplikaci metody periodické inventarizace. Při jeho uplatnění se v
účetnictví evidují jen změny stavu zásob zjištěné při inventarizaci (na konci účetního
období anebo při mimořádné inventarizaci zásob), tedy periodicky. Tento způsob je možné
označit i za zjednodušený (počáteční stav a přírůstky zásob se účtují přímo do spotřeby


jako náklad a konečný zůstatek zjištěný při inventarizaci se účtuje jako zásoba na konci
účetního období).
Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických
účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z
uvedených způsobů.
2.3.1. Účtování o materiálu způsobem A
Materiál je možno pořizovat několika způsoby:
■ dodavatelským způsobem - nákupem
■ pořízením ve vlastní režii - aktivace
■ ostatními způsoby (převedením z dlouhodobého hmotného majetku při přecenění,
získání materiálu bezúplatně apod.
Dodavatelský způsob pořízení materiálu - v tuzemsku
Pořízení materiálu má dvě fáze
■ nákup materiálu
■ skladování materiálu
Úkolem účetnictví je poskytovat informace o průběhu obou fází.
S nákupem materiálu při uvedeném způsobu jsou spojeny tyto účetní případy:
■ příjem faktur, které kromě jiných náležitostí obsahují informace o ceně pořízení a o
dani z přidané hodnoty
■ vznik nákladů souvisejících s pořízením materiálu (např. přepravné, pojistné, clo)
■ převzetí materiálu na sklad podle příjemky, dodacího listu anebo faktury
■ případné vrácení materiálu při reklamaci

 


U některého druhu zásob může účetní jednotka rozhodnout o jejich účtování při pořízení
přímo do spotřeby (například u kancelářských potřeb a dalšího drobného materiálu).
Dodavatelský způsob pořízení materiálu - z dovozu
Pořízení materiálu ze zahraničí má v účetnictví dva hlavní důsledky - rozdílné účtování
DPH a cla. DPH a clo je vypočteno celnicí na Jednotné celní deklaraci (JCD) a přijmutím
tohoto dokladu do účetnictví vzniká závazek účetní jednotky vůči celnici, který je vyjádřen
zápisem na účet 379 - Jiné závazky. Samotné clo tvoří součást pořizovací ceny materiálu a
je zároveň spolu s cenou pořízení materiálu základem pro výpočet DPH. Pokud bude na
zásobu uvalena spotřební daň, vstupuje její výše rovněž do základu pro výpočet DPH.
Postup účtování o pořízení materiálu ze zahraničí je uveden v příkladu 2.1.

Příklad 2.1.
Účetní jednotka při pořízení materiálu ze zahraničí zaznamenala tyto účetní případy:
1. Přijatá faktura na materiál 500,- EUR (kurz v době přijetí faktury: 32,- Kč/EUR)
2. Jednotná celní deklarace:
a) clo 8%
b) DPH 22%
3. Doprava materiálu ve vlastní režii - vnitřní účetní doklad na 1200,- Kč
4. Převzetí materiálu na sklad v pořizovací ceně
Řešení:

 


Pořízení materiálu ve vlastní režii - aktivace
Pokud si podnik sám vyrábí nějaké předměty, které mají povahu zásob materiálu a nepatří
přitom mezi produkty určené k dalšímu prodeji, převede je do svého majetku pomocí tzv.
aktivace. Při výrobě zásob vznikají podniku různé náklady na pořízení (mzdy, služby,
suroviny atd.), které se účtují v účtové třídě 5 - Náklady. Ty se při převodu zásob na sklad
aktivují (vyloučí se z nákladů zaúčtováním na výnosový účet a zároveň se zvýší aktiva).
Tímto mechanismem je zajištěno, že se do nákladů zaúčtují až v okamžiku jejich spotřeby
(výdeji do výroby).
Postup účtování pořízení materiálu ve vlastní režii je zřejmý z následujícího obrázku.
Aktivovat lze i jen část pořizovací ceny - například přepravné ve vlastní režii - přeprava se
zaúčtuje ve prospěch účtu 622 - Aktivace vnitropodnikových služeb a na vrub účtu 111 -
Pořízení materiálu. Další účtování odpovídá způsobu pořízení - viz obr. 2.4.

 

 

 

Úbytek materiálu
Účtování o úbytku materiálu se uskutečňuje obvykle při jeho spotřebě, ale účtuje se o něm i
z inventarizačních rozdílů, zjištěných při fyzické inventuře nebo při bezplatném převodu
(darování). V praxi se uskutečňuje i prodej nepotřebných anebo nadbytečných zásob
materiálu. Porovnání výnosů (tržby) z prodeje zásob (účet 642 - Tržby z prodeje materiálu)
a pořizovací ceny prodaných zásob (účet 542 - Prodaný materiál) umožňuje vyhodnotit
obchodní případ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.2. Účtování o materiálu způsobem B
Pro použití způsobu B je charakteristické, že na účtu 112 - Materiál na skladě se účtuje jen
na začátku účetního období (otevření účtu) a na konci účetního období (převod stavu zásob
do nákladů a zjištěný konečný stav zásob podle inventury). Účetní operace související s
pořízením zásob se v průběhu účetního období účtují přímo do nákladů na účet 501 -
Spotřeba materiálu.
V této souvislosti je žádoucí zdůraznit význam skladové evidence zásob materiálu, čím se
rozumí účetní záznamy, které poskytují přehled o přírůstcích a úbytcích zásob v příslušném
ocenění v průběhu účetního období, a to podle druhů zásob, skladů (zodpovědných osob),
včetně data pořízení a vyskladnění.
Postup účtování o pořízení materiálu dodavatelským způsobem a vlastní výrobou je
znázorněn na obrázku 2.6.

 


2.3.3. Účtování o zásobách vlastní výroby
Pod názvem skupiny účtů 12 jsou zahrnuty účty nedokončené výroby, polotovarů vlastní
výroby, hotových výrobků a zvířat. Účtování zvířat je specifické pro zemědělskou výrobu a v
této části se nebudeme jejich účtováním zabývat. Podrobnější specifikace jednotlivých
složek zásob vlastní výroby je popsána výše v textu (viz kap. 2. 1). Znovu je nutno
připomenout, že i při evidenci zásob vlastní výroby lze používat buď způsobu A anebo
způsobu B.
Řízení výrobního procesu v podniku, spojené se sledováním stavu a pohybu zásob vlastní
výroby vyžaduje různé informace z oblasti plánování, financování, normování i z účetnictví.
Informace tohoto druhu poskytuje převážně vnitropodnikové účetnictví. Obsah i forma
těchto informací je určena potřebami managementu podniku.
Postup účtování o zásobách vlastní výroby způsobem A je uveden v příkladu 2.2.


Příklad 2.2.
Obchodní společnost uskutečnila ve sledovaném období hospodářské operace spojené s
účtování zásob vlastní výroby. Pro zjednodušení předpokládejme ocenění ve vlastních
nákladech skládající se z přímého materiálu a přímých mezd (bez odvodů). Počáteční stav
na materiálu skladě je 500. Zaúčtujte způsobem A .

 

 


Pro způsob B účtování zásob vlastní výroby je typické, že v průběhu účetního období se
změna stavu vnitropodnikových zásob neúčtuje, ale vede se skladová evidence, která je
velmi důležitá. Zde se evidují přírůstky a úbytky v jednotkách množství, cena za jednotku a
celková hodnota. Významný je rovněž údaj o místě uložení. Je to důležité nejen pro
vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, ale také pro správce daně. Teprve při uzavírání
účetních knih (na konci účetního období) se převedou počáteční zůstatky z účtů zásob
vlastní výroby ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitropodnikových zásob.
Současně se zaúčtuje konečný stav zásob zjištěný při inventarizaci jako přírůstek na stejné
účty, avšak na jejich opačné strany. Manka nad normu se převedou na vrub účtu 549 -
Manka a škody, přebytky zjištěné inventarizací se zúčtují ve prospěch účtové skupiny 61 -
Změna stavu vnitropodnikových zásob.
Postup účtování je schématicky zobrazen v příkladu 2.3 (pro zjednodušení účtování
uvažujeme jen o nedokončené výrobě).
Příklad 2.3.
Zaúčtujte operace, které souvisejí s ukončením běžného účetního období a se zahájením
nového, podle způsobu B.

 

2.3.4. Účtování o pořízení a prodeji zboží
Zboží je takový druh zásob, který se pořizuje s cílem dalšího prodeje, tj. je předmětem
koupě a prodeje v rámci obchodní činnosti. Stav a pohyb zboží se sleduje na samostatných
účtech účtové třídy 1 - Zásoby, účtové osnovy pro podnikatele v účtové skupině 13 - Zboží.
Jsou to účty:
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě a v prodejnách
139 - Zboží na cestě
Charakteristika těchto účtů i účtování o stavu a pohybu zásob jsou analogické s účtováním
o stavu a pohybu zásob materiálu na účtech účtové skupiny 11 - Materiál. Za stejných
podmínek se při účtování zásob zboží uplatňuje způsob A nebo způsob B.

Příklad 2.4.
Zaúčtujte pořízení a úbytek dodávek zboží způsobem A, jsou-li dány následující operace:

 

Zvláštností nové metodiky účtování stavu a pohybu zásob zboží je účtování úbytku zásob
prodaného zboží do nákladů (na vrub účtu 504 - Prodané zboží), což má význam při
zjišťování obchodní marže (rozdíl účtu 604 a účtu 504). Z pohledu finanční analýzy
představuje zboží zachycené na účtu 504 objem veškerého prodaného zboží v nákupních
cenách (při způsobu účtování A) a při způsobu B pak objem veškerého nakoupeného zboží,
ať již bylo v průběhu účetního období prodáno či nikoliv.


2.3.5. Účtování koncem roku
Účty, na kterých se zjistí při použití způsobu A pořizovací cena materiálu a pořizovací cena
zboží 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží se označují jako kalkulační účty.
Platné postupy účtování připouštějí i možnost tyto účty nepoužívat. V takovém případě
mohou ceny pořízení i náklady související s pořízením účtovat přímo na účet 112 - Materiál
na skladě. Účet 111 - Pořízení materiálu a účet 131 - Pořízení zboží při uzávěrce na konci
účetního období nesmí vykázat zůstatek.
Zjistí-li se při uzávěrce účtů, že vyfakturovaný materiál (zboží) nebyl zatím dodán, resp.
převzat na sklad, zachytí se na vrub účtu 119 - Materiál na cestě (v případě zboží 139 -
Zboží na cestě) a souvztažně ve prospěch účtu 111 - Pořízení materiálu (respektive 131 -
Pořízení zboží).
Příklad 2.5.
Zvolte účetní operace a zaúčtujte příjem faktury za materiál, který však společnost do konce
roku neobdržela. Materiál byl doručen až koncem ledna příštího období.

 

Na druhé straně může nastat i případ splnění dodávky (převzetí do skladu), ale účetní a
daňový doklad nebyl doručen ke dni účetní uzávěrky. Proto se účtuje ve prospěch účtu 389
- Dohadné účty pasivní a na vrub příslušného účtu zásob (112 - Materiál na skladě u
nevyfakturované dodávky materiálu, 131 - Zboží na skladě v případě dodávek zboží).
Protože není daňový doklad, o DPH se samozřejmě neúčtuje. Za dohadnou položku se
nevyfakturované dodávky považují proto, že hospodářská operace již nastala (materiál nebo
zboží již byly dodány), ale podnik dosud neobdržel účetní doklad (fakturu s uvedením ceny
dodávky příp. i výše DPH) pro zúčtování závazku vůči dodavateli. Po obdržení faktury se
dohadná položka zruší a nahradí ji vzniklý závazek na účtu 321 - Dodavatelé, zaúčtuje se
DPH.

Příklad 2.6.
Společnost obdržela objednanou dodávku, avšak faktura nebyla do konce roku doručena.

 

2.3.6. Opravné položky k zásobám, inventarizace
Podle podkladů z inventarizace podnik zjistí zásoby, které jsou dočasně neprodejné za
jejich původní cenu, a to ať již z důvodu jejich morálního znehodnocení, nasycení trhu
apod. Situaci správného a pravdivého vykázání stavu podnikových zásob je nutno řešit v
souladu se zásadou opatrnosti, vytvořením opravných položek k příslušným druhům zásob.
Opravná položka se vytvoří na vrub nákladů a její zúčtování pak ve prospěch výnosů
podniku. Podle zákona o daních z příjmů nejsou opravné položky k zásobám daňově
uznatelným nákladem.
Příklad 2.7.
Společnost snižuje cenu výrobků s cílem prodat zásoby před koncem sezóny s tím, že v
příštím roce cenu opět zvýší.

 

Pokud by se však snížení ceny zásob stalo trvalým, pak dochází k čerpání opravné položky
a současně se o trvalém snížení hodnoty bude účtovat na vrub účtu 549 - Manka a škody.

Na tomto účtu se bude účtovat i v případě škod nebo úbytků zásob nad stanovenou normu
přirozených úbytků, úbytky do normy se vykáží jako klasická spotřeba. Pro úplnost
dodejme účtování přebytků - ty se vykáží jako přírůstek dané zásoby a zároveň se zaúčtují ve
prospěch účtu 648 - Jiné provozní výnosy.
2.4. Analytická evidence zásob
Analytické účty se vedou podle druhů či skupin zásob ve skladové evidenci (u zásob zboží v
maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
Analytické účty jednotlivých druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahují
zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství. Další
požadavky na analytickou evidenci jsou shodné s požadavky obecně platnými pro všechny
účty.
Shrnutí kapitoly
Zásoby tvoří podstatnou část oběžného majetku, jsou tedy součástí aktiv a tato účtová třída
obsahuje výhradně aktivní účty. Charakteristické pro tyto majetkové položky je jejich rychlá
obrátka a jednorázová spotřeba v rámci hospodářského cyklu.
Mezi základní složky zásob patří zásoby materiálu, dále zásoby vlastní výroby a zásoby
zboží. Zvláštní účtová skupina je věnována opravným položkám k zásobám, jejichž
prostřednictvím se v praxi uplatňuje oceňování v souladu se zásadou opatrnosti.
Zásoby se oceňují podle způsobu jejich nabytí, uplatní se zde všechny druhy cen podle
zákona. Mezi nejobvyklejší způsoby pořízení materiálových zásob a zásob zboží je jejich
nákup, při kterém se jejich cena tvoří na kalkulačním účtu. Úbytky těchto zásob se zúčtují
do nákladů. Pro zásoby vlastní výroby je charakteristické ocenění ve vlastních nákladech.
Přírůstky a úbytky těchto zásob se zúčtují na vrub, respektive ve prospěch výnosů.
Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým
průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro
ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobů A nebo B.
Inventarizace u zásob se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní uzávěrka.
Inventarizaci u zásob, u nichž se účtuje podle druhů, lze provádět i v průběhu účetního
období. Kromě skutečného a účetního stavu se při inventarizace zjišťuje i jejich užitná
hodnota, přičemž se do účetnictví se promítnou skryté úbytky prostřednictvím tvorby

 

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama