Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Činnost české diplomacie při integraci ČR do Evropské Unie od r. 1992

Zpracovala Alžběta Štrosová, Septima ‘01/‘02

EVROPSKÁ UNIE = společenství evropských demokratických států, které se rozhodly postupně integrovat a vytvořit nadnárodní hospodářskou, politickou a právní strukturu
-k 1.


 Reklama


lednu 1995, po 4. rozšíření, má EU 15 členů:
-Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie
-7.2.1992 oficiální vznik EU podepsáním Maastrichtské Smlouvy o Evropské unii
-o přidružení se v 1. vlně uchází 6 států patřících do „lucemburské skupiny“: ČR, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr
-členské státy se střídají v předsednictví v půlročních periodách
Orgány EU: Evropská rada: hlavní vůdčí orgán EU
dává podněty pro rozvoj Unie a vymezuje její politické směřování
na úrovni hlav států příp. předsedů vlád
schůze min. 2x ročně v různých městech Evropy
Evropský parlament: podílí se na vytváření legislativy Unie
schvaluje a kontroluje rozpočet Unie
626 členů – počet zástupců státu úměrný počtu jeho obyvatel (nejvíce Něm. – 99; VB, Fr., It. - 87)
volby jednou za 5 let
sídlo ve Štrasburku, výbory zasedají v Bruselu
Rada EU: rozhodující instituce Unie se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi
složena z resortních ministrů podle problematiky, o které se jedná
zasedá v Bruselu, v dubnu, červnu a říjnu v Lucemburku
Komise: navrhovatel zákonodárství, vykonavatel jednotlivých politik, programů a rozpočtu Unie
dohlíží na dodržování smluv a uvádění legislativy do praxe
sídlo v Bruselu

Činnost české diplomacie
4. října 1993 Evropská dohoda
-založila přidružení ČR a Evropských společenství
-pozn. Evropská dohoda z 16.12.1991 zanikla po rozpadu Československa
-ratifikována Evrop. parlamentem, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a parlamenty členských zemí
-v plnou platnost vstoupila 1.2.1995
-uzavřena na neomezenou dobu
-preambule + 124 článků rozdělených do 9 hlav
-toto přidružení má napomáhat ČR k dosažení přijetí do Společenství
-cílem obchodní části Dohody je vytvoření zóny volného obchodu mezi ES a ČR do 1.1.2002
-od vstupu v platnost doplněna a modifikována čtyřmi dodatkovými protokoly:
-1. dodatkový protokol 24.8.1995 (sjednán), 1.2.1998 (v platnost)
- rámec pro účast ČR na některých programech ES např. školství, kultura, život. prostředí
-2. dodatkový protokol 1.1.1996 – 1.1.1998
- o obchodu s textil. Zbožím
-3. dodatkový protokol 20.8.1998 (v platnost)
-cílem bylo usnadnit obchod s živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného a rostlinného původu a jinými předměty v období do harmonizace příslušné legislativy mezi ČR a ES
-4. dodatkový protokol 1.12.1998
- netýká se ČR

od 1. února 1995 Rozvoj vztahů ČR a EU
-založených Evropskou dohodou

červen 1995 Schválení tzv. Bílé knihy
-"Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie"
- ‚příručka‘ pro kandid. země, která obsahuje konkrétní návrhy na opatření a posloupnost kroků při sbližování legislativy vnitřního trhu

prosinec 1995 Zavedení posudků na kandidátské země
-cílem bylo posoudit schopnost každé kandidátské země vyhovět kodaňskym kritériím
-v posudku se Komise soustředila především na dosažený stupeň slučitelnosti národního právního řádu s tzv. acquis v celé šíři působnosti Evropské unie
-posudky formou dotazníků

17. ledna 1996 Oficiální žádost ČR o vstup do EU
-vstup do přednegociačního stadia
-červenec a říjen 1996 předání základních dokumentů ČR Evropské unii
= ,,odpovědi na Dotazník a doplňující otázky Komise k přípravě posudku na ČR jako uchazeče o členství v Unii“

23. ledna 1996 Předání žádosti
-spolu s vysvětlujícím memorandem do rukou ital. premiéra Lamberta Diniho jako zástupci země v té době předsedající Radě EU

24. dubna 1996 Předání dotazníků k posudku ČR jako kandidátské země
-předán vedoucím Delegace Evropské komise Joannesem der Haarem ministru zahraničí Josefu Zielencovi
-obsahoval téměř 3 200 podrobných dotazů na 160 stranách

26. července 1996 Předání vyplněného dotazníku
-velvyslancem ČR při ES Josef Kreuter zpět do rukou orgánů Společenství
-stal se podkladem pro vypracování posudku Evropské komise na Českou republiku, který byl spolu s posudky na ostatní kandidátské zveřejněn jako součást programového dokumentu Agenda 2000

16. července 1997 uveřejnění posudku Evrop. Komise o 10-ti zemích AGENDA 2000
- doporučila zahájit jednání s 5-ti zeměmi, m.j. i s ČR

12. a 13. prosince 1997 Zasedání Evropské rady v Lucembursku
- rozhodnutí o zahájení jednání s Estonskem, Českou republikou, Kyprem, Maďarskem, Polskem a Slovinskem o podmínkách členství v EU

31. března 1998 zahájena jednání o přistoupení ČR k EU
-1./ bilaterální tzn. Dvoustranná konference na úrovni ministrů zahraničních věcí
- nejdříve porovnání legislativy
=> 1.1.2003 100% připravenost ČR na vstup do EU
- technická fáze tzv. screening ukončena v červenci 1999
- umožnila stanovit konkrétní úkoly spojené s přípravou čes. legislativy pro vstup
- do konce 1999 dodatečné jednání o zemědělství a regionální politice
- od ledna 2000 dodatečný screening ke komunální legislativě
-2./ fáze hlavního vyjednávání o podmínkách budoucího členství ČR v EU
- poziční dokumenty ke 30-ti kapitolám ACQUIS (vše, čeho bylo dosud dosaženo)– vyjadřují názor a definují pozici státu
- předávány EU postupně od září 1998 do prosince 1999 (kromě dvou technických kapitol) jako 1. z kandid. zemí
- probíhá na úrovni hl. vyjednavačů kandidátských zemí a velvyslanců člen. zemí EU (konk. Výboru stálých zástupců COREPER)
-obsahoval téměř 3 200 podrobných dotazů na 160 stranách

12. prosince 1998 Setkání představitelů kandidátských zemí s Evropskou radou ve Vídni

květen 1999 5. zasedání Výboru pro přidružení
-pomocný orgán Evropské rady založený Evropskou dohodou
-složený z představitelů obou stran na úrovni vyšších úředníků

říjen 1999 Ukončení expertních jednání
-o Protokolu o evropském posuzování shody a přijímání průmyslových
-má přispět k zjednodušení volného pohybu zboží mezi ČR a EU

11. října 1999 První setkání zástupců kandidátských zemí
-z iniciativy ČR
-k posílení vzájemné důvěry a spolupráce při přípravě k vstupu do EU
-v Tallinnu
-na úrovni ministrů zahraničních věcí a hlavních vyjednavačů ve formátu 6 států jednajících o členství
-vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti vnitřní přípravy jednotlivých kandidátských zemí včetně seznámení s vyjednávacími pozicemi jednotlivých zemí

9. listopadu 1999 Podepsání dokumentu ‚Shphp‘ ČR
-Společné hodnocení priorit hospodářské politiky ČR
- v průběhu návštěvy v Bruselu místopředsedou vlády ČR P. Mertlíkem a členem EK P. Solbesem Mirou
- dokument nastiňuje výhled střednědobého směrování hospodářské politiky ČR

11. prosince 1999 Setkání představitelů kandidátských zemí s Evropskou radou v Helsinkách

17. dubna 2000
-Jan Kavan a Pavel Telička se setkal s hlavním vyjednavačem EU pro ČR Michaelem Leighem

31. května 2000 Schválení rozšířené verze Národního programu přípravy ČR na členství v EU
-vytyčuje konkrétní kroky k urychlení přípravy ČR
-vysoká priorita kladena na legislativní sladění s EU
-pojednává o podmínkách přizpůsobení vnitřnímu trhu ES
31. května 2000 ukončení šesti kol jednání k pozičním dokumentům
-na úrovni zástupců
-10 kapitol předběžně uzavřeno
-následovaly 4 konference na úrovni ministrů

13.-14. června 2000
-Jan Kavan se v Lucemburku zúčastnil Mezivládní konference o dohodě o přistoupení ČR k EU

7.-9. prosince 2000 Zasedání Evropské rady v Nice
-potvrzení správnosti rozhodnutí o diferenciaci tzn. nejlépe připravené země mohou postupovat v procesu přistupování k EU rychleji; v r.2004 se budou moci přijaté země již zúčastnit voleb do Evropského parlamentu jako členové
-přijmutí strategie kandidátských zemí v přijímání směnných kurzů

1. června 2001
-Jan Kavan a Pavel Telička se v Lucemburku zúčastnili sedmého zasedání mezivládní konference o přístupu ČR k EU

15.-16. června 2001 Zasedání Evropské rady v Göteborgu
-konstatování výrazného pokroku přistupování kandidátských zemí k EU za švédského předsednictví
-od jara 2003 budou kandid. země a jejich národní politiky zahrnuty do výroční souhrnné zprávy Komise
-potvrzení záměrů kandid. zemí zapojit se do komunikačního programu eEurope

11. července 2001
-Pavel Telička vedl v Bruselu konzultace v rámci přístupových jednání ČR k EU

23. listopadu 2001 Schůzka „lucemburské šestky“ v Limassolu, Kypr
-účelem je analyzovat na úrovni ministrů zahraničních věcí stav rozšiřovacího procesu EU a přístupových jednání v klíčovém období před zasedáním Evropské rady v Laekenu (14. - 15. 12. 2001 na závěr belgického předsednictví v orgánech Evropské unie)
- přijmuto Společné prohlášení, které obsahuje stručné hodnocení postupu přístupových jednání za belgického předsednictví

Vládní a parlamentní orgány pro evropskou integraci
Delegace pro jednání o dohodě o přistoupení ČR k EU (vyjednávací tým)
-v čele náměstek ministra zahraničních věcí P. Telička - v říjnu 1999 jmenován státním tajemníkem pro evropské záležitosti a I. náměstkem ministra zahraničních věcí ČR
Výbor vlády ČR pro evropskou integraci
-od října 1999 veden předsedou vlády Milošem Zemanem (ČSSD)
-místopředseda Jan Kavan
-koordinuje součinnost ústředních orgánů stát. správy při plnění úkolů vyplývajících z příprav ČR na vstup do EU
-má právo předkládat vládě návrhy k rozhodnutí
Pracovní výbor pro integraci ČR do EU
-pracovní orgán, který zajišťuje koordinaci a zabezpečování plnění úkolů spojených s přípravou na členství
Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- zal.17.7.1998
- 18 členů
- předseda Jan Zvěřina (ODS)
Výbor pro evropskou integraci Senátu Parlamentu ČR
- zal. 17.12.1998
- 10 členů
- předseda Jarmila Filipová

Důležité osobnosti:
G. Verheugen - komisař pro přidružení k EU
Michael Leigh - hlavní vyjednavač EU pro ČR
Javier Solana – evropský pro vnější vztahy EU; vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Jan Kavan - místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR
JUDr. Pavel Telička - státní tajemník pro evropské záležitosti a I. náměstek ministra zahr. věcí ČR


Použitá literatura:
www.euroskop.cz
www.mzv.cz
O Evropské unii, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000
100 otázek a odpovědí o EU, Martin Maňák, Průvodce EU, 2000
Dokumenty EU – samostatné přílohy Mezinárodní politiky 1/2001, 5/2001, 7/2001
Evropské společenství – První pilíř EU, Ústav mezinárodních vztahů MZV ČR, 2000

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama