Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

České národní obrození

Národní Obrození (NO) = proces, který započal v naší literatuře a umění v 70.letech 18. století a vyvrcholil v roce 1848. Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo.

 Reklama


Byl vytvořen spisovný jazyk.
Příčiny:- společenský vývoj (rozpad feudalismu)
- osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.
- povinná školní docházka (vyšší vzdělanost)
- zrušení jezuitů a toleranční patent
- zrušení nevolnictví (volný pohyb vesn. obyv =>počešťování měst)
- ve světě: Voltaire, Rousseau
NO - 3 etapy:
1) 1771 - 1813
2) 1813 - 1830
3) 1830 - 1848
První etapa - osvícenská ideologie
- základy vědy, divadla, básnictví
- spisovný jazyk
Počátky české vědy - rok 1774 - založení Královské české společnosti nauk v Praze (ČSAV - dnes). Spisovným jazyk české vědy v počátcích je němčina.
Rostoucí národní uvědomění => obrana češtiny proti germanizaci.
Spisovatelé vydávají tzv. obrany (Balbín,Thám).Odsuzují se barokní puristé a navazuje se na jazyk doby veleslavínské. Uvolňuje se pouto mezi jazykem lidu a spisovnou češtinou.
Josef Dobrovský (1753 - 1825)
- jazykovědec a literární historik
- vystudoval bohosloveckou fakultu a stal se vychovatelem u Nosticů
- studijní cesty: Rusko, Švédsko
- skeptický pohled na možnosti česky psané lit.
- nedával se unášet vlasteneckými vášněmi
- nevěřil v použití češtiny jako jazyka vědy a umění
- usiloval o ustálení rozkolísané jazykové normy
napsal:
Podrobná mluvnice češtiny - vyšla v němčině
dvojdílný česko-německý slovník
- těmito díly položil základy spis. češtiny
básnická tvorba - pravidelná přízvučná prozodie
Latinská mluvnice staroslověnštiny - položil základy slavistiky
Dějiny českého jazyka a literatury - lit. historie- německy
- vrchol lit. považuje období veleslavínské
Krásná literatura - orientuje se na lidové čtenáře
1791 - Václav Matěj Kramerius - nakladatelství Česká expedice
- novinář a překladatel
- Krameriovy královské české poštovské noviny
- úpravy starších děl pro lidové čtenáře (Mandevillův cestopis, Příhody Václava Vratislava z Mitrovic)
Divadlo
- od r.1738 - v Kotcích německá opera a činohra
- od r.1783 - Stavovské (Nosticovo) divadlo
- česky jen vyjímečně
První české divadlo - 1786 - tzv.Bouda.
- organizoval Václav Thám
- psal většinu her- kvalita nebyla valná
- centrum NO
Prokop Šedivý - lidové frašky z pražského prostředí
- Masné krámy, Pražští sládci
Antonín Josef Zíma - vlastenecká hra Oldřich a Božena
Václav Kliment Klicpera - několik desítek her
- první skutečný dramatik
- Hadrián z Římsu, Divotvorný klobouk ...
Poezie:
- první dílo - almanach V.Tháma Básně v řeči vázané
- obranné cíle
- básnické hodnoty starší poezie
- moderní anakreontská lyrika
- první básnická škola - básník Antonín Jaroslav Puchmajer
- 5 almanachů: Sebrání básní a zpěvů (1.,2.)
Nové básně ( zbytek )
- přízvučný verš, evropský klasicismus
- óda, popisná lyrika, bajka, burleskní balada, hrdinský epos, komický epos
- Puchmajer - Óda na Jana Žižku, Hlas Čecha
- Hněvkovský - k lid. publiku
další osobnosti: Gelasius Dobner (historik)
F.M.Pelcl - první prof. češtiny

Druhá etapa:
- objevuje se romantismus
- v NO je období preromantické
- spisovatelé si chtějí nejen cenit minulého, ale vytvářet něco nového
Josef Jungmann (1773 - 1825)
- víra v budoucnost českého jazyka a lit.
- básník, překladatel, organizátor, jazykovědec, historik
- narodil se v Hudlicích u Berouna
- učitel v Praze a Litom.
básně: první česká romance Oldřich a Božena
překlady:
Ztracený ráj (John Milton) - epos
Atala (Chateubriand) - povídky básnické
básně Schillera a Goetha
- chtěl dokázat, že se čeština vyrovná němčině
- rozšíření sl. zásoby (přejímání, novotvary)
lit. historie:
Slovesnost - výuka češtiny
- teorie lit. a čítanka
historie
Historie literatury české - 7 oddílů
- 7 období dějin a hodnotí vzdělanost, situaci, jazyk,literaturu
- bibliografická pomůcka
Slovník německo český - ustálil a doplnil jazyk
Zápisky - názory a zkušenosti
- těsně před smrtí
- sblížen s Voltairem
- deník
- sestavil plán na vytvoření české encyklopedie
- vytvořil Jungmanovu básnickou a vědeckou školu
- Presl, Purkyně, Marek, Vetešník
- vliv - Kollár, Šafařík, Čelakovský

František Palacký (1798 - 1876)
- studoval estetiku
- spolu s P.J.Šafaříkem Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie - kritika prozodickému systému
historie:
Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
- od nejstarších dob až do r.1526- nejvýše cenní husitství
- boj němčiny s češtinou - odvěký
- nejprůbojnější knihy v 19. stol
- též politicky činný
- v r. 1848 - australoslavista
Pavel Josef Šafařík (1795 - 1861)
Tatranská múza s lýrou slovanskou

Dějiny slovanských literatur
Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích
- obě německy
Slovanské starožitnosti
- stěžejní dílo
- Slované jsou praobyvatelé Evropy
- nejstarší dějiny Slovanů

romantismus - kult minulosti = obliba historie (W.Scott)
Česká literatura neměla nejstarší památky => vznik nejznámějších padělků:
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
- těžiště v epických zpěvech (RZ též lyr. a lyr.-ep.básně)
- měly dělat dojem vzorků rozsáhlých rukopisů
- RK - 13.stol; RZ - 10.stol.
- idealizovaly českou minulost
- vysoká um. úroveň
- přijaty většinou za pravé ( mimo Dobrovského )
- v pol. 19.stol - spory o pravost
- Masaryk, Goll, Gebauer - důkaz nepravosti
- významná inspirace (Mácha, Zeyer, Mánes, Smetana)
- autoři Václav Hanka (archivář muzea, sběratel slovesnosti)
Josef Linda - novinář
- hist. román Záře nad pohanstvem
Jan Kollár (1793-1852)
- Slovák
- evangelické bohoslovectví v Jeně
- zakladatel české poezie nové doby
- myšlenka slovanství
- setkání s Wilhelminou Friedrichovou - Mína - často v dílech
bás. sbírka Básně - city k jeho lásce
Slávy dcera - nejznámější sbírka znělek - 1824 - 150 znělek
- poslední vydání 615 znělek v 7 částích
- putování po významných zemích (pro slovanstvo)
- části Sála, Labe, Rýn, Vltava, Dunaj
- Léthé, Achreon
- ohlas na Božskou komedii a Byrona
- básník je doprovázen bůžkem Mílkem a Mínou
- Mílek - komentuje cestu a historii
- básník - mluvčí národa
- alegorie
- myšlenka Slávy dcera vyložena též v díle O literárnej vzájemnosti mezi kmeny s nářečími
- program slovanství staví na myšlence humanity
Paměti
iniciátorem Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
- proti štůrovcům a jejich spis. slovenštině

Třetí etapa
František Ladislav Čelakovský
- sbíral české a slov. národní písně a přísloví a napsal Slovanské národní písně a Mudrosloví národů slovanského
v příslovích vlastní verše: Smíšené básně
- obohacení poezie umělé lidovými písněmi
- tzv. ohlasová poezie - cítění lidu
Ohlas písní ruských - bohatýři
- podle ruských bylin
- prosté postavy
- epické básně
- boj s Tatary a Turky
Ohlas písní českých - lyr. a satirické básně
- ne hrdinské
- ep. báseň Toman a lesní panna
- nejzdařilejší Č. báseň
- předchůdce Erbena
- život lidu
- charakter lidové písně
- epigramy, překlady, vědecké práce, bohemistické a slavistické

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama