Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Právní formy podnikání

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

 

Státní organizace
- hospodaří s majetkem státu (má ho v operativní správě)
- v čele je ředitel jmenovaný ministerstvem
- zřizuje povinně dva fondy
- rezervní fond (odvádí se tam určitá část ze zisku, jak velká to je v obchodním zákoníku, je určena pro krytí ztrát a rizik z činnosti státní organizace, nebo je také určen na minimální příděl do druhého povinného fondu FKSP)
- fond kulturních a sociálních potřeb (dává se tam část ze zisku, tato část závisí na množství vyplacených ročních mzdových prostředcích, nemá-li státní organizace zisk, tak dostane minimální příděl od nadřízeného orgánu, je určen na sport, kulturu, na dovolenou, rekreaci, příspěvky na stravování, sociální půjčky, sociální výpomoc)

státní hospodářská organizace (státní podnik)
- hospodaří na vlastní účet
- část zisku odvádí státu
- do budoucna mají ubývat

státní rozpočtová organizace
- nemá ze své činnosti žádné příjmy ani výnosy, musí hradit stát
- školy ministerstva, policie, některé zdravotnictví, armáda

státní příspěvková organizace
- má ze své činnosti nějaké příjmy, ale ty jsou menší než výdaje
- dostávají příspěvek od státu
- muzea, galerie, divadla, školství
- zřizuje ministerstvo Zakládací listinou
- majetek, který dostane státní organizace, pro to, aby mohla vykonávat svou činnost se nazývá kmenové jmění
- výše je uvedena v obchodním rejstříku

 

Družstevní organizace
- patří skupině osob
- majetek je ve skupinovém vlastnictví
- nejvyšším orgánem družstevní organizace – členská schůze (scházení všech družstevníků) nebo u velkých družstev shromáždění delegátů (delegát zastupuje určitý počet družstevníků)
- běžnou činnost řídí představenstvo
- členské schůze rozhoduje, kdo bude v představenstvu
- hospodaří jako podnik
- může ji založit 5 fyzických nebo 2 právnické osoby
- povinné základní jmění je 50 000 Kč
- povinně vytváří jeden fond – nedělitelný fond
- tvoří se přídělem ze zisku
- min.


 Reklama


výše je stanovena obchodním zákoníkem, může se stanovit vyšší příděl, pak to musí být uvedeno ve stanovách družstva
- krytí rizik a ztrát z podnikání

 

družstva
- zemědělská družstva: rostlinná a živočišná výroba
- spotřební družstva: hlavní funkce obchod na vesnicích a veřejné ubytování a stravování + COOP (družstevní velkoprodejny)
- výrobní družstva: výroba hmotných statků
- bytová družstva: výstavba nových bytů, údržba starých
- peněžní družstva (kampeličky, družstevní záložny): přijímají vklady, dávají úvěry (členům družstva)
- ostatní družstva: družstvo invalidů, družstvo majitelů garáží…

 

svazy družstev
- zemědělská a ostatní nemají svazy
- účast ve svazu je dobrovolná
- platí se členské příspěvky
- svazy zastupují družstva ve vztahu ke státu


družstevní asociace

- nejvyšší orgán družstev
- účast je dobrovolná
- platí se příspěvky
- vytváří zákony družstvům, zastupuje je v parlamentu

 

Nestátní neziskové organizace
- občanská sdružení, církevní organizace, politické stany, obecně prospěšná sdružení (charity, nadace, konta)
- dobrovolné seskupení občanů
- musí být zapsány v rejstříku Ministerstva vnitra, některé v rejstříku obecného úřadu
- sponzorský dar, členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, státní dotace
- majetek je ve skupinovém vlastnictví
- neziskové organizace
- církevní organizace (za účelem provozování náboženské činnosti)
- občanská sdružení (scházejí se kvůli zájmové činnosti; svaz rybářů, zahrádkářů, včelařů, odbory)
- politické strany (scházejí se kvůli politické činnosti)


Podniky se zahraniční majetkovou účastí
- taková organizace, kde určitá část majetku patří zahraniční právnické nebo fyzické osobě
- musí se řídit našimi zákony
- musí mít sídlo v ČR
- hospodaří na vlastní účet

 

Obchodní společnosti
veřejná obchodní společnost
- při založení nemusí mít žádné jmění
- tato společenstvo nemá povinnost vytvářet žádné fondy
- o zisk se společníci dělí podle toho, jak je to uvedeno ve společenské smlouvě
- jednotlivý společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem
- zapisuje se do obchodního rejstříku

společnost s ručením omezeným
- jednotlivý společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu
- může ji založit 1-50 společníků
- vytváří základní jmění ve výši 2 000 000 Kč
- tato společnosti povinně vytváří jeden fond, který se jmenuje rezervní fond
- dává se tam část čistého zisku
- kolik to je ručeno obchodním zákoníkem a může to upravit také společenská smlouva
- tento fond je určen pro případ ztrát a rizik z podnikání
- podle novelizace bude omezen počet s. r. o., ve kterých bude moci člověk být

komanditní společnost
- něco mezi V.O.S. a spol. s r. o.
- dva druhy společníků
- komanditista (ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu)
- komplementář (ručí celým svým majetkem)
- komanditní spol. řídí pouze komplementáři
- vzniká uzavřením společenské smlouvy
- při založení musí mít základní jmění, které je tvořeno vklad komandistů (5 000 Kč)
- nemusí vytvářet žádný fond
- zisk se dělí na dvě části
- kolik dostane komplementář a kolik komanditista je uvedeno ve společenské smlouvě
- zisk, který patří komplementářům se rozdělí rovným dílem, komanditistům se rozdělí podle výše jejich vkladů

akciová společnost
- může ji založit min 1 osoba, která vydá akcie a ty bude prodávat
- povinně vytváří jeden fond rezervní
- zákoník určuje, kolik ze zisku se tam bude odvádět, může to upravit i společenská smlouva
- musí mít základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč, pokud budou akcie obchodovatelné 20 000 000 Kč
- majetek je rozdělen na části, každá je představena cenným papírem – akcií
- nejvyšší orgán je valná hromada (sdružení všech akcionářů)
- akcionář má právo podílet se na vedení A. S. (čím více má akcií, tím více má hlasů)
- majoritní akcionář (ten, kdo má nejvíce akcií)
- má kontrolní balík akcií (30 % v praxi; teorie 51 %)
- akcionář má právo podílet se na zisku
- podíl, který dostane se nazývá dividendy
- A.S. má tři orgány
- Valná hromada (nejvyšší orgán)
- Představenstvo (vykonává běžnou řídicí činnost; členy představenstva volí valná hromada)
- Dozorčí rada (kontrolní orgán; kontroluje činnost A.S.)


 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama