Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Cenné papíry

1) Finanční trh - peněžní
- devizový
- kapitálový
2) Druhy CP - obchodovatelnost
- majitelé a vydavatelé
3) CP kapitálového trhu - úvěrové - obligace
- kapitálové - akcie
4) CP peněžního trhu - směnka
- šek
5) Investiční a podílové fondy


1) Finanční trh

Dělení
- peněžní (krátkodobé úvěry, CP)
- kapitálový (dlouhodobé úvěry, CP)
- devizový (devizy, CP na cizí měnu)

- primární = CP se prodávají poprvé
- sekundární = opakovaný trh

- organizovaný
- neorganizovaný

- přímý
- zprostředkovaný

 

2) Druhy CP
- závazek dlužníka vůči věřiteli

a) podle výnosů - výnosné (akcie, obligace)
- s částečným výnosem (losy)

b) podle obchodovatelnosti - CP na majitele (doručitele) - volně obchodovatelné
- CP na řad - převod rubopisem (indosamentem)
- CP na jméno (převádějí se nejhůř, převádějí se cesí tzn.


 Reklama


že eminent s tím
musí souhlasit)

c) podle splatnosti - krátkodobé CP (CP peněžního trhu - směnky, šeky)
- dlouhodobé CP (CP kapitálového trhu - akcie, obligace)

d) podle obsahu - majetkové CP (akcie)
- úvěrové CP (obligace)

e) podle počtu vydaných kusů - hromadné (akcie, obligace)
- individuální (šeky, směnky)

f) podle místa obchodu - kótované (znamenané) - obchod na burze
- nekótované (exoty) - obchod na burze

g) podle vydání - původní (akcie, obligace)
- odvozené (deriváty) (opce - odvozený CP)
 

3) Kapitálový trh
- obchoduje se zde z dlouhodobými CP

Úvěrové CP

Obligace

- eminent slibuje, že zaplatí určitou částku v určitém termínu, slouží k tomu, aby si eminent půjčili
peníze (a zase je vrátili)

 

Prospekt emitenta

1. identifikační údaje (název, sídlo, IČO)
2. charakteristika emise (druh CP, počet, nom. hodnota)
3. ekonomická stránka firmy
4. použití peněz + jejich zhodnocení
- tento prospekt je velmi důležitý pro investora - rozhodnutí zda koupit či nekoupit CP
- k vydání musí být povolení od Ministerstva financí a ČNB (pouze však u hromadných CP)
- přidělení kódu, tzv. ISIN (Inv. a pošt. banka)

 

 

 

- státní (např. schodek ve SR, téměř bez rizika = stát má vždy příjmy třeba z daní)
- komunální (např. dostavba bazénu)
- firmy (nejriskantnější)

- výnos - stejný, vzestupný, sestupný
- NH je větší než TH = emisní ážio
- NH je menší než TH = emisní disažio
- čím častěji vyplácen úrok, tím je obligace výhodnější

 

Kurz obligace
- vyjádřen relativně

= TH/NH * 100

závisí na: 1. termín výplaty úroku (čím blíže, tím vyšší kurz)
2. nominální hodnota
3. tržní úroková míra (vyšší úr. míra - vyšší kurz a naopak)
4. vývoj inflace (vyšší inflace - nižší kurz)

 

Druhy obligací

a) ziskové (úročené nízko, ale slibují ještě podíl na zisku)
b) neúročené (kupují se pod pari - rozdíl = zisk)
c) prémiové (úročení je nízké, ale za určité období se slosují)
d) nabídkové (prodej v aukci)
e) prioritní (při krachu eminenta mají přednostní nárok na likvidační zůstatek)
f) indexované (vyšší inflace znamená vyšší úrok)
g) s pevným úrokem (jejich výnos je úrok, který je pořád stejný)
h) s pohyblivým úrokem (výnos se proměňuje podle úrokové míry na trhu)
ch) rostoucí výnosy (aby se vlastníci (investoři) obligací nezbavovali
i) klesající výnos (aby obligace rychle prodali, poté se vymění např. za pevně úročené)

 

opční obligace
- slibuje majiteli obligace výměnu za akcii, před dobou splatnosti
- součástí je opční kupón (můžeme prodávat každou část zvlášť nebo dohromady)

 

výměnné obligace
- výměna za akcie až v dospělosti
Zástavní listy
- emituje pouze banka při poskytování hypotečního úvěru
- mají dvojí jištění - eminent
- ten, kdo si bere hypoteční úvěr (nemovitost)

Pokladniční poukázka
- emituje stát, aby vyrovnal schodek SR (v zahraničí na peněžním trhu)

Vkladové listy
- emitují banky, aby sehnali další zdroje

Depozitní certifikáty
- nákup za nižší cenu než nominální, podléhá zdanění


Majetkové CP

Akcie

= hromadný majetkový cenný papír (kdo vlastní akcii, vlastní podíl na majetku a. s)
- podíl na zisku = dividenda
- akcie - dematerializovaná (existuje jen jako číslo na účtu)
- listinná - plášť - druh a název akcie, nominální hodnota, pořadové číslo akcie, eminent, 2
podpisy, ISIN
- kupónový arch - slouží k výplatě dividendy Talon - vyměníme za nový kupónový arch

 

Prospekt emitenta
Potvrzení za upisované akcie Upisovací list (kolik kdo upsal akcií) po zapsání do Obchodního rejstříku se vymění za Zatímní listy (Obch. zákoník - 10 % splatit ihned, 30 % do ustanovující Valné hromady)

 

Zatímní list
- listina na jméno, až splatí akcionář celou upsanou částku - výměna za akcie

 

 


- kmenové - majetková práva - na dividenda, na podíl na likvidačním zůstatku, volně s akcií nakládat
- společenská práva - účast na valné hromadě a hlasování podle uvedené hodnoty,
právo být volen do orgánu společnosti
- právo 10 % akcionářů - pokud by chtěli, tak mohou požádat o svolání valné hromady,
právo požádat o přednesení určité otázky na seznam valné
hromady, právo požádat o přezkoumání činnosti představenstva
- zaměstnanecké - po úmrtí, odchodu do důchodu je vrací společnosti
- prioritní - umožňují majiteli, aby přednostně dostal dividendu, ale nemůže se účastnit valné
hromady
- úrokové - u nás nejsou povoleny, slibují zisk (úrok) za každých podmínek

- inflace akcie neznehodnocuje ale naopak
- rizikovější než obligace- obchoduje se s nimi na burze

 

Hodnota
- nominální
- tržní

 

Kurz
= dividenda/prac. výnos * 100
Kurz závisí na: - nominální hodnotě
- nabídce a poptávce
- vnitřní hodnotě
- prosperitě firmy
- blížící se době výplaty dividendy
- na inflaci

 

Podílový list
- doklad o spol. investování do CP na základě rozptýlení rizika (portfolio), emituje inv. společnost,
která pomocí odborníků nakupuje různé druhy CP za akcionáře
- shoda s akcií - motiv jednání investora (výnos, podíl na zisku, výnos při rozdílu kurzu)
- rozdíl - neúčast na majetku
- investice, způsob rozdělení zisku
- podílové listy společnost odkoupí zpět

 

Účast
- firma si tím shání dodatečné zdroje (např. Tichá společnost)

Požitkový list
- nárok na podíl na zisku (pouze v zahraničí)


PENĚŽNÍ TRH

Směnky
- je to krátkodobý CP pohybující se na peněžním trhu
- je Směnečným a šekovým zákonem (1950) a vycházejí ze Ženevských dohod
- je to nejdokonalejší dlužný úpis

 

Náležitosti
- slovo směnka
- bezpodmínečný závazek (že zaplatí)
- částka (číslicí i slovy)
- ten kdo je zavázán (dlužník)
- datum a místo vystavení
- splatnost
- 2 podpisy

 

 

Druhy

a) vlastní - účastní se 2 osoby (dlužník a věřitel)
- obsahuje text Za tuto směnku zaplatím
b) cizí - účastní se 3 osoby (výstavce, směnečník a věřitel)
- výstavce přikazuje směnečníkovi, aby místo něj zaplatil věřiteli
- obsahuje text Za tuto směnku zaplaťte
c) cizí na vlastní řad - věřitel a výstavce je tatáž osoba
- výstavce vystavuje a přikazuje dlužníkovi, aby zaplatil jemu samému
- obsahuje text Zaplaťte na řad můj vlastní

- majitel může se směnkou naložit takto:

1) ponechat si ji do lhůty splatnosti a nechat si ji proplatit
2) prodá ji bance za eskont, ta mu vyplatí částku nižší o diskont
3) majitel zaplatí směnkou svému věřiteli, převod se provádí rubopisem
4) majitel může použít směnku ke krytí bankovního úvěru


- domicilovaná směnka - je splatná u třetí osoby
- akcept směnky - přijetí (napíše se na líci slovem přijato s podpisem směnečníka a tzv. závazek za
směnku zaplatit a stává se hlavním dlužníkem)
- aval směnky - zaplacení může být zajištěno rukojmím
- indosament - směnky se převádí na někoho jiného
- protest směnky - do dvou dnů
- regrest - postih - obchodní (hospodářské aktivity)
- finanční (půjčování hotovosti)


Šeky
- je to krátkodobý CP pohybující s na peněžním trhu
- je upraven Směnečným a šekovým zákonem (1950) vycházející z Ženevských dohod
- vystavuje se ve formuláři v šekové knížce (pokud máme úvěr, pokud máme konto s urč. částkou)

 

Šek
- na doručitele
- na jméno

 

Použití
- hotovostní způsob - vybíráme peníze z účtu
- bezhotovostní způsob - křižovaný šek
- pouze k zúčtování

 

Náležitosti
- slovo šek
- bezpodmínečný závazek (že zaplatí)
- částka (číslicí i slovy)
- ten kdo je zavázán (dlužník)
- datum a místo vystavení
- splatnost
- 2 podpisy

- šeky platí do 14 dnů ode dne vystavení a jsou splatné ihned (u nás)

 

U nás se banky sdružily do Záručního šekového systému - proplácení šeků klientům, kteří mají účet u jiné banky, banky proplácejí tzv. Kryté šeky (do částky 6 500,--, max. 10), klient dostane k šekové knížce Záruční kartu s podpisovým vzorem, poté se banky vyrovnají


Komerční papíry
- CP, které prodávají renomované (známé) firmy, téměř 100 %ní jistota že zaplatí (dobré obchodní
jméno)

 

Finanční papíry
- vydávají firmy,nebo banky na ně navázané, shánějí prostředky na to, aby mohli dalšímu poskytnout
spotřebitelský úvěr (splatnost od 1 - 6 měsíců)

 

Depozitní certifikáty
- musí být splatné do roka
- emitují jednotlivé banky, certifikáty jsou veřejně obchodovatelné a prodávají se většinou pod pari

5) Investiční a podílové fondy

 

Kolektivní investování
- vložení volných peněžních prostředků do investičních společností a fondů
- výhody: - větší množství peněz (rozptýlení rizika)
- časová nenáročnost
- jsou pod státním dohledem a nedovolí si obcházet zákon (ministerstvo financí)
- při odměňování portfolia nás to stojí méně peněz
- můžeme se rozhodovat, které investiční společnosti naše peníze svěříme
- nevýhody - za zprávy se musí platit poplatky
- jednotlivec ztrácí svoji svobodu (odborník rozhodne jinak)
- odborník rozhodne špatně
- podvodníci, kteří založí tuto společnost a podvádějí

Dělení fondů
- podle hlediska přístupu
- otevřené (CP se prodávají časově neomezeně pro všechny zákazníky)
- otevřené (CP jsou časově omezené)
- růstové (pokud peníze nedají investorům, reinvestují všechno, zvyšují množství)
- výnosové (co si vydělají vyplatí investorům)

Investiční společnosti
- zabývají se kolektivním investováním
- finanční instituce, které potom zakládají investiční a podílové fondy
- jsou to akciové společnosti
- musí mít povolení ministerstva financí
- činnost nesmí být rozporu s zákony
- společníci, aby získali peníze, emitují CP
- společníci mají depozitář (banka, která vede účet té společnosti)
- banka si za tuto činnost účtuje odměnu max. 2 % ze základního jmění (nebo 20 % ze zisku)
- SIS - investiční společnost a na ní jsou navázány fondy

 

Investiční fond
- PO, musí být zapsána v Obchodním rejstříku a má fond u a. s.
- fondy zaměřené na CP
- fondy zhodnocují vložené peníze do nemovitostí
- fondy nakupují nemovitosti (zlato, stříbro)
- fondy jsou tichými společníky
- vklady bank

 

Podílové fondy
- nemají právní subjektivitu
- mají právní společnost
- mohou vkládat peníze jen do banky, nebo do CP
- otevřené - emitují CP, vlastníkům umožňují jejich zpětný odkup, nejsou veřejně obchodovatelné,
nižší výnos, větší likvidita
- uzavřené - CP se zpětně odkupují, jsou veřejně obchodovatelné, větší výnos, nižší likvidita
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama