Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Odraz krize středověké společnosti 15. století

- prohlubovaly se rozpory ve společnosti a rostl odpor proti náboženskému a mravnímu úpadku katolické církve
- úsilí myslitelů a kazatelů (Husovi předchůdci) o nápravu (reformu)
- rostoucí zájem o bibli (vzor pro mezilidské vztahy), ve 2.


 Reklama


pol. 14. stol. úplný překlad bible do češtiny
- počešťování literatury: čeština jako jazyk veřejných listin a veřejného jednání vytlačuje latinu, česká literatura = literatura psaná česky, určena Čechům
- demokratizace a laicizace: literatura se vyznačuje zlidověním a úzkých sepětím se společenským bojem, převládá prostá forma, srozumitelnost

- mizí: duchovní a rytířská epika (světec a rytíř) = vysoký styl, legenda, rytířský epos
středověké drama
světská lyrika

- v popředí:
traktát = náboženská úvaha na náboženské téma, učené pojednání o nábož. otázce, středověká náboženská úvaha; zevrubnost, důkladnost; v dobách nábož. bojů a sporů; autoři – Husovi předchůdci
kázání = výklad biblického textu po četbě výňatku z evangelia a epištoly; žánr prozaický, didaktického (výchovného) rázu, působivost živého slova, funkce informační a agitační
duchovní píseň = má funkci nejen modlitby, ale reaguje na otázky praktického života, možnost účasti lidu
kronika – např. Husitská kronika od Vavřince z Březové
satira - kritika nedostatků

HUSOVI PŘEDCHŮDCI
- většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti na podkladě náboženském (shora), chtěli zlepšit morálku církve a šlechty, často volají po návratu církve k chudobě a po obnovení mravního řádu ve společnosti
- za základ křesťanské nauky považují pouze bibli
- centrum kazatelství – Betlémská kaple
- na čes. reformátory silný vliv Angličan John Wycliffe (1320 – 1384) – významný středověký reformátor

• Konrád Waldhauser (asi 1325 – 1369)
- německý kazatel, působil v Praze (1363 pozván Karlem IV.), zastánce chudých, omezený vliv (jen na Němce a vzdělance) – kázal německy a latinsky

• Jan Milíč z Kroměříže († 1374)
- český kazatel, nejradikálnější, nazýván otcem „české reformace“, zřekl se bohatství, žil v naprosté chudobě, největší vliv na chudinu

• Matěj z Janova (asi 1350 – 1394)
- učenec žák Jana Milíče z Kroměříže, vyzýval k životu ve skromnosti, chudobě a pravdě

• Tomáš ze Štítného (asi 1335 – 1409)
- nejvýznamnější Husův předchůdce, zchudlý šlechtic, zeman
- o náboženských otázkách píše česky (= pro lid)
- sborníky traktátů:
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských - o dokonalém životě, zásady křesťanského života
Řeči besední - o základech věrouky, vykládá náročnější nábož. a filozofické otázky
Řeči sváteční a nedělní - výklad částí evangelia
- význam:
usiloval o zharmonizování společnosti, o nápravu chyb
zpřístupnil lidu nejvyšší soudobou vzdělanost
psal česky, vyjadřoval se věcně, srozumitelně, dbal i o estetickou str. svých textů, 1. klasik čes. naučné prózy


MISTR JAN HUS (asi 1370 – 1415)
- narosil se v jihočeském Husinci u Prachatic, pocházel z chudé rodiny; vystudoval pražskou univerzitu, byl vysvěcen na kněze (1400), působil jako univerzitní profesor, 1409 zvolen za rektora Karlovy univerzity
- zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského (bylo upraveno hlasovací právo na UK – Češi 3 hlasy, cizinci 1)
- kázal v Betlémské kapli, kázal česky  myšlenky dostupné všem posluchačům
- zdůrazňoval, že duchovní a světští páni nežijí v souladu s „božím zákonem“, pro svá kázání se stal nebezpečným pro církev, veřejně vystoupil proti prodávání odpustků, kritizoval církev (bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost)
- papež vyhlásil nad Husem klatbu spojenou s interdiktem (= zákaz církevních obřadů)
- Hus vypovězen z Prahy; kázal pak na Kozím Hrádku a na Krakovci (pod širým nebem)
- 1414 císař Zikmund vyzval Husa, aby se očistil od nařčení z kacířství před koncilem v Kostnici, ale na církevním koncilu (sněmu) v Kostnici vězněn, své učení neodvolal, 6. 7. 1415 upálen jako kacíř

- svá díla psal
a) latinsky – pro vzdělance
• De ecclesia (O církvi) - 1413
- popírá papežovo postavení, hlavou církve je Kristus a příslušníkem jen ten, kdo nemá hřích, křesťan nemusí poslouchat církevní hodnostáře, jestliže jsou jejich nařízení v rozporu s biblí
• De orthographia bohemica (O pravopise českém)
- navrhuje zjednodušení českého pravopisu – odstranil spřežky, délku označil čárkou, změkčení tečkou = diakritický pravopis; odstranil archaismy, přiblížil psanou češtinu jazyku hovorovému, přispěl k vězší srozumitelnosti jazyka, kritizoval užívání germanismů
• Quodlibet (1411)
- soubor projevů na rozmanitá témata

KVODLIBET (z lat. quodlibet=cokoliv) = velká několikadenní disputace o různých tématech středověké vědy, přehlídka učenosti mistrů artistické fakulty před pozvaným obecenstvem a studenty

b) česky – pro lid
• Výklad viery, Desatera a Páteře (1412)
- výklad tří modliteb (Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš)
- úvahy o mravním životě a kritika společnosti, zastávání pravdy, pravý křesťan má pro pravdu obětovat i život
• Knížky o svatokupectví
- ostrá kritika církve (odsuzuje způsoby, jakými církev získává své bohatství), kritika zištnosti, prodávání odpustků; doklady ze současného života
• Postila (1413)
- výklad části evangelia formou kázání nebo traktátu (z lat. post illa verba, tj. po oněch slovech, tj. slovech evangelia)
- velký slovník kázání, určený hl. prostým a neučeným lidem, všímá si současnosti, kritizuje duchovenstvo
• Dcerka
- o správném životě žen a dívek
• listy z Kostnice
- promluvy k čtenáři (obdoba kázání)

POSTILA = sbírka kázání a výkladů na čtení z evangelia uspořádaná v časové posloupnosti podle církevního roku

DOPIS = LIST =nejběžnější forma věcné literatury, písemné sdělení, výzva nebo dotaz, začíná oslovením adresáta, končí podpisem odesílatele; také součástí umělecké literatury: buď jako soukromé dopisy význačných lidí vydáváné po jejich smrti jako významný dokument osvětlující autorův život a dílo, nebo formy dopisu bývá často užito i přímo jako zvláštního literárního žánru

- význam Husa:
- kritizovat církev jako jeho předchůdci, ale nečeká nápravu od církve samé
- přesvědčen, že příčiny úpadku tkví v bohatství, cesta nápravy – zbavit církev bohatství
- odmítá slepou poslušnost církvi, myslí na prospěch lidí
- odmítá tvrzení církve, že toto uspořádání společnosti je neměnné, obyčejné lidi vyzdvihuje nad církevní hodnostáře žijící v hříchu
- demokratický vztah k lidu
- jak učil, tak žil

LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÝCH BOJŮ
- Husova smrt sjednotila národ v odporu proti církvi, urychlila revoluční hnutí mezi lidem

• Jan Žižka z Trocnova
- stát v čele revolučního hnutí
- pravděpodobně autorem Vojenského řádu – jakýsi zákoník husitských vojsk, zápis východočeského bratrstva, kázeňský řád s vysokými morálními požadavky, stejnými povinnostmi pro všechny a s tvrdými tresty; přijat na sněmu v Německém Brodě 1423

- rozvoj lidového zpěvu, většina husitských písní se dochovala v Jistebnickém kancionálu (zpěvníku, nazvaném podle místa nálezu), většina písní náboženský obsah, biblické obrazy, politický a sociální smysl, staly se účinným prostředkem agitace, zvl.:
• Ktož jsú boží bojovníci
- nejen píseň náboženská, ale vojenská, bojová
- cíl: povznést sebevědomí, dodat odvahu, statečnost, požadovat kázeň, sjednotit k boji
- prosté výrazové prostředky, působivý nápěv

KANCIONÁL = zpěvník, sborník duchovních zpěvů, v dnešním užším smyslu sbírka duchovních zpěvů při bohoslužbách. Bývají nezbytnou pomůckou při účasti věřících na mši, u nás měly i významnou kulturní úlohu.

- k umělecky nejvyspělejším dílům husického básnictví patří Budyšínský rukopis (1420) – obsahuje 3 veršované polemické skladby proti Zikmundovi: Žaloba Koruny české, Porok (= výtka) Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou (alegorie, střetnutí přívrženců husitství s nepřáteli)

POLEMIKA – spor, vzájemné vyvracení názorů protivníků

LITERATURA DOBY POLIPANSKÉ
- po porážce husitů u Lipan 1434 (pod vedením Prokopa Holého)
- v popředí literární polemika, z této doby i literatura zábavná

• Petr Chelčický (1390 – 1460)
- zeman, samouk, kritik společnosti, odsoudil všechny války (husitské, i spravedlivé), připouštěl pouze boj duchovní, obhajoval pasivitu (”neodporovat zlu násilím”), pokoru, chudobu; odmítal potřebu vyššího vzdělání i instituci státu
- traktát O boji duchovním – odmítl i spravedlivou válku a připustil jen duchovní boj s ďáblem
- traktát O trojím lidu řeč – odsuzuje středověké dělení společnosti na tři stavy (kněžský, vojenský a robotný), hlásí rovnost všech lidí
- traktát Sieť viery pravé – síť = křesťanská víra, ničí ji 2 velryby – papež a panovník, kritika církve, hromadění majetku; touha po spravedlivé společnosti, představa ideální církve
- kázání s úvahami Postila – úvahy o soudobé společnosti

- Chelčický kritizoval společenský (feudální) řád, feudály i církev. Ideálem Chelčického je návrat k prvním křesťanům
- na základě myšlenek Chelčického vznikla v r. 1457 jednota bratrská = česká reformační církev, kritizována katolíky i husity, za jediné pravidlo života považovali bibli, členové jednoty bratrské označeni za kacíře, vykázáni ze země, nebezpeční pro vládnoucí vrstvu kvůli myšlenkám rovnosti; Řehoř Krajčí, Jan Ámos Komenský; Kunvald v Orlických horách

- literatura zábavná:
zvl. za Jiřího z Poděbrad – oživení kulturních a politických styků, (české poselstvo krále Jiřího do ciziny)  Deník Václava Šaška z Bířkova – o cestě Lva z Rožmitálu s družinou po západní a jižní Evropě (viz Jirásek, Z Čech až na konec světa)

- literární polemika:
latinský Dialog Jana z Rabštejna

CESTOPIS = literární dílo populárně-naučné literatury popisující něčí cestu, první již v antice (Caesar), různá míra fakt a poznatků x vybájené příhody, ve středověku patřil k nejoblíbenějším cestopisům Milion Marca Pola a tzv. Mandevillův cestopis+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama